На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Текуће поправке и одржавање фотокопир апарата број 404-20, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Текуће поправке и одржавање фотокопир апарата

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Одлука о додели Уговора>>>

Обавештење о закључењу Уговора>>>