На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Усаглашавање пројектне документације  за ППОВ у Сакару број 404-17, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Усаглашавање пројектне документације  за ППОВ у Сакару

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка