На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Набавка грађевинског материјала  обликоване по партијама број 404-14, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Набавка грађевинског материјала обликована по партијама

 

Партија I – Набавка грађевинског материјала

Партија II – Набавка ломљеног машински  припремљеног камена, мајданског шута, сепарисане ризле

 

Позив за подношење понуда>>> 

Конкурсна документација>>>

Појашњење Конкурсне документације>>>

Измене и допуне Конкурсне документације>>>

Измењена Конкурсна документација>>>

Одлука о додели уговора>>>

Обавештење о закљученом уговору – партија I

Обавештење о закљученом уговору – партија II