На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Медијске услуге број  404-11, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Медијске услуге

 

Позив за подношење понуда>>> 

Конкурсна документација>>>

Одлука о додели Уговора

Обавештење о закључењу Уговора Партија I>>>

Обавештење о закључењу Уговора Партија II>>>

Обавештење о закључењу Уговора Партија III>>>

Обавештење о закључењу Уговора Партија IV>>>