На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Угоститељске услуге обликоване по партијама број 404-10, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Угоститељске услуге обликоване по партијама

Позив за подношење понуда>>> 

Конкурсна документација>>>

Одлука о додели уговора>>>

Обавештење о закључењу уговора – партија I>>>

Обавештење о закључењу уговора – партија II>>>