На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Геодетске услуге број 404-9, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Геодетске услуге

Позив за подношење понуда>>> 

Конкурсна документација>>>

Појашњење конкурсне документације

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели Уговора

Обавештење о закључењу уговора