Na osnovu člana 46. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr. 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon, 9/2020 i 52/2021 ) i čl. 36-43. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/19), oglašava:

JAVNI UVID
Nacrta Plana za potrebe Javnog uvida
Plana detaljne regulacije “Izgradnja kanalizacione mreže od
Novog mosta do mosta na reci Radalj u KO Mali Zvornik,
Opština Mali Zvornik“

JAVNI UVID obaviće se u trajanju od 30 dana u periodu od 12.10.2021. godine do 10.11.2021. godine zaključno, svakog radnog dana od 08 do 14 časova, u kancelariji broj 31. u zgradi Skupštine Opštine Mali Zvornik, ul. Kralja Petra I broj 38. u Malom Zvorniku.

Nacrt Plana detaljne regulacije “Izgradnja kanalizacione mreže od Novog mosta do mosta na reci Radalj u KO Mali Zvornik, Opština Mali Zvornik“ biće dostupan u digitalnom obliku na zvaničnoj internet strani Opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs

Pozivaju se organi, organizacije, javna preduzeća i ostali nosioci javnih ovlašćenja, kao i zainteresovana pravna i fizička lica, da za vreme trajanja javnog uvida, dostave primedbe i sugestije na predloženo Plansko rešenje u pismenoj formi, Odeljenju za privredu, inspekcijske poslove, urbanizam i objedinjenu proceduru u zgradi Skupštine Opštine Mali Zvornik, ul. Kralja Petra I broj 38. u Malom Zvorniku.

Odeljenje za privredu, inspekcijske poslove, urbanizam i objedinjenu proceduru Opštinske uprave Opštine Mali Zvornik, pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć zainteresovanim licima, koja vrše uvid u navedeni planski dokument, u gore naznačenom terminu.

Termin i mesto održavanja sednice Komisije za Planove, kojoj će podnosioci primedbi moći da prisustvuju je 17.11.2021. godine u 11:00 časova u sali Opštinskog veća.
Sva dodatna obaveštenja u vezi javnog uvida mogu se dobiti radnim danima na telefon broj 015/ 7195-188, lokal 131.

Odeljenje za privredu, inspekcijske poslove,
urbanizam i objedinjenu proceduru
OPŠTINSKA UPRAVA MALI ZVORNIK

Nacrt Plana