Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Komisija za pregled i ocenu
podnetih zahteva za sufinansiranje
mera energetske tranzicije
Broj: 06-589/3
Datum: 13.07.2021. godine
Mali Zvornik

Na osnovu Odluke Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufunansiranje mera energetske tranzicije o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske tranzicije u domaćinstvima broj: 06-589/2 od 12.07.2021. godine i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske tranzicije („Službeni list opštine Mali Zvornik “ broj 03/21 i 04/21), opština Mali Zvornik  raspisuje

JAVNI POZIV 

ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE TRANZICIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK

Na osnovu Odluke o finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske tranzicije za 2021. godinu (u daljem tekstu Odluka), a u skladu sa članom 7. Odluke, raspisuje se Javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata. Mere energetske tranzicije u domaćinstvima predviđene Odlukom, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici  bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Mali Zvornik. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa.

Cilj sprovođenja mera energetske tranzicije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Mali Zvornik.

I PREDMET

Predmet Javnog poziva jeste izbor privrednih subjekata za realizaciju  aktivnosti na realizaciji mera energetske efikasnosti u skladu sa članom 5. Odluke:

Mera 1. Postavljanje termičke izolacije spoljnih zidova, krova i tavanica na porodičnim stambenim objektima ne podrazumeva poseban dizajn fasada i radove na pojedinačnim etažama stambenih objekata.

Spoljni zid na porodičnim kućama sledećih karakteristika:

 • minimalna debljina za termičku izolaciju iznosi 10 cm, osim ukoliko nema tehničkih mogućnosti da se postavi ta debljina izolacije
 • Boja spoljašnjeg omotača/fasade treba da bude usklađena sa tradicionalnom lokalnom arhitekturom, izbegavajući trend jarkih i reflektujućih neadekvatnih kolorita.

Planirana ukupna sredstva za sufinansiranje mere: 6.000.000,00 dinara.

Mera 2. Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima na porodičnim stambenim objektima.

Kriterijumi energetske efikasnosti moraju da zadovolje sledeće minimalne uslove:

 • Spoljna stolarija sa sledećim tehničkim karakteristikama (U – koeficijent prelaza toplote):
 • U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata
 • U ≤ 1,6 W/m2K za spoljna vrata

Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje mere: 4.000.000,00 dinara.

Mera 3. Nabavka i instalacija kotlova ili etažnih peći na drvni pelet, briket, sečku, pirolizu drveta  za porodične stambene objekte. Kotlovi i etažne peći treba da imaju najmanji stepen efikasnosti od 90%. Minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na  biomasu (drvni pelet,) iznosi 85%“.

Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje: 2.000.000,00 dinara.

Mera 4. Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi za porodične stambene objekte. Sufinansiraće se nabavka toplotnih pumpi vazduh-voda, geotermalnih toplotnih pumpi i hibridnih toplotnih pumpi.

 • Toplotne pumpe, moraju da ispunjavaju minimalne uslove u pogledu SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) za sledeće toplotne izvore:

1) vazduh – veći od 3,4

2) zemlja – veći od 4,0

3) voda – veći od 4,5

Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje: 1.000.000,00 dinara.

Mera 5. Nabavka i instalacija solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na porodičnim stambenim objektima

Planirana ukupna sredstava za sufinansiranje: 1.000.000,00 dinara.

Ukupno raspoloživa sredstva podsticaja opštine Mali Zvornik i Ministarstva rudarstva i energetike (MRE) za realizaciju Odluke iznose 14.000.000 dinara.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji dodeljuje Opština i MRE za finansiranje pojedinačnih projekata građana iznosi do 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om.

Maksimalni iznos odobrenih sredstava po pojedinačnom projektu iznosi:

 • za meru 1. – do 120.000,00 dinara sa PDV-om po objektu;
 • za meru 2. – do 100.000,00 dinara sa PDV-om po objektu;
 • za meru 3. – do 85.000,00  dinara  sa PDV-om po objektu;
 • za meru 4. – do 150.000,00 dinara sa PDV-om po objektu;
 • za meru 5. – do 120.000,00 dinara sa PDV-om po objektu.

 

IIPRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na ovom konkursu imaju svi zainteresovani privredni subjekti samostalno ili u konzorcijumu (zajednička ponuda) koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti na teritoriji Mačvanskog okruga i koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom o sufinansiranju mera energetske tranzicije i ovim Javnom pozivom.

Podnosilac prijave – privredni subjekt može konkurisati za realizaciju jedne ili više mera iz odeljka I. Javnog poziva.

   III USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju privredni subjekti samostalno ili u konzorcijumu (zajednička ponuda) koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje šest meseci od dana podnošenja prijave,
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,
 • da imaju ateste za materijale i proizvode,
 • da su izmirili dospele obaveze po osnovu javnih prihoda.“

IV DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENJU PRIJAVE

Podnosilac prijave je potrebno da dostavi sledeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac (Prilog 1) u tri primerka (original i dve kopije);
 2. Potpisanu izjavu (Prilog 2);
 3. Atesti za materijale i proizvode

Za preduzetnike je potrebno da izjavu dostavi lice koje je registrovalo obavljanje delatnosti kao preduzetnik. Za zadruge potrebno je dostaviti izjavu direktora. Ova izjava mora biti data nakon datuma objavljivanja javnog poziva.

U slučaju da je osnivač privrednog subjekta strano pravno lice, uzima se izjava koju će dati zakonski zastupnik privrednog subjekta podnosioca zahteva. Ukoliko postoji više zakonskih zastupnika podnosioca zahteva potrebno je da svi dostave navedenu izjavu koja ne mora biti overena kod notara.

U slučaju da je osnivač privrednog subjekta strano fizičko lice potrebno je da svi zakonski zastupnici privrednog subjekta podnosioca zahteva dostave navedenu izjavu koja ne mora biti overena kod notara.

 V PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Opštine Mali Zvornik, www.malizvornik.rs  i sadrži:

− Kompletan tekst Javnog poziva,

− Prilog 1 – Prijavni obrazac,

− Prilog 2 – Izjava podnosioca prijave,

− Prilog 3 – Kriterijumi i način bodovanja za ocenu Prijave.

 

VI KRITERIJUMI ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA

 

Kriterijumi za rangiranje privrednih subjekata obuhvataju sledeće kriterijume:

 1. Cene ključnih dobara i usluga;
 2. Rok važenja cena za meru za koju se konkuriše

Cene ključnih dobara i usluga će se vrednovati sa maksimalno 60 bodova, dok će se rok važenja ponude vrednovati sa maksimalnih 40 bodova.

VII MESTO I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Podnosioci prijavu za učešće na javnom konkursu popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom. Prijava napisana rukom neće se se smatrati važećom.

Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE TRANZICIJE U DOMAĆINSTVIMA

– NE OTVARATI“,

sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, (šalter sala) ili preporučeno poštom na adresu:

Opština Mali Zvornik

Odeljenje za privredu, inspekcijske poslove, urbanizam i objedinjenu proceduru Opštinske uprave opštine Mali Zvornik / Komisija za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje mera energetske tranzicije 
ul. Kralja Petra I br. 38,
15318 Mali Zvornik

Rok za podnošenje prijava je do 27.07.2021. godine.

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća. Prijave poslate na bilo koji drugi način neće biti uzete u razmatranje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave se može obratiti na kontakt telefon 015/719-51-88, lokal 131.

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: aleksandra.zekic@malizvornik.rs

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Opštine Mali Zvornik, link: www.malizvornik.rs 

VIII NEUREDNA PRIJAVA

Prijava će se smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje bilo koji dokument iz odeljka IV Javnog poziva i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena.

XI OCENA, IZBOR I OBJAVLJIVANJE ODLUKE O IZBORU PRIVREDNIH SUBJEKATA

 Ocena i izbor privrednih subjekata vrši se u skladu sa Javnim pozivom i Pravilnikom.

Prijave sa dokumentacijom čija sadržina nije u skladu sa Javnim pozivom se ne ocenjuju i rešenjem će biti odbijene.

U toku postupka ocene i izbora privrednih subjekata Komisija može da od Podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Komisija razmatra, ocenjuje i rangira prispele prijave. Za svaku meru će biti formirana posebna preliminarna lista privrednih subjekata. Preliminarna lista izabranih privrednih subjekata se objavljuje na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Mali Zvornik u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne liste izabranih privrednih subjekata, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Na preliminarnu listu izabranih privrednih subjekata učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na preliminarnu listu izabranih privrednih subjekata kao i da donese  Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena,  u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Komisija donosi Odluku o učešću privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske tranzicije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluku o učešću privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske tranzicije, Komisija objavljuje na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine.

Na Odluku o učešću privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske tranzicije može se podneti prigovor Opštinskom veću u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Odluka Opštinskog veća je konačna.

Izabrani privredni subjekt je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema poziva za potpisivanje ugovora potpiše Ugovor o učešću u sprovođenju mera energetske tranzicije. U suprotnom će se smatrati da je odustao od učešća na Konkursu.    

X NAČIN REALIZACIJE DODELJENIH SREDSTAVA

Nakon objavljivanja Odluke o učešću privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske tranzicije opština raspisuje javni konkurs za pojedinačne projekte građana. Građani su u obavezi da prilikom konkurisanja dostave profakturu/predračun izdat od strane privrednih subjekata sa liste.

Nakon izbora pojedinačnih projekata građana i utvrđivanja konačnog broja korisnika po privrednom subjektu, opština potpisuje Ugovor o realizaciji mera energetske tranzicije sa privrednim subjektima.

Privredni subjekti su dužni da stručnoj komisiji za praćenje realizacije mera energetske sanacije (u daljem tekstu Stručna komisija), u svakom momentu, omoguće kontrolu realizacije aktivnosti i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Opština će vršiti prenos sredstava isključivo privrednim subjektima, kao direktnom korisniku, a ne građanima kao krajnjim korisnicima, ali tek nakon što pojedinačni krajnji korisnik izvrši uplatu direktnom korisniku celokupnu  svoju obavezu i nakon završetka realizacije mere.

Uslov da se prenesu sredstva direktnom korisniku (privrednom subjektu) je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije o obavljenom izlasku na teren, a nakon izvršenih radova.

Korisnik sredstava će vršiti prenos sredstava izabranim privrednim subjektima u skladu sa zaključenim ugovorom.

Privredni subjekti do 25.12.2021. godine dostavljaju Odeljenju za finansije opštu upravu i društvene delatnosti opštinske uprave opštine Mali Zvornik, zahtev za isplatu sredstava za sufinansiranje mera energetske sanacije po osnovu obavljenih radova ili izvršenih usluga. Uz zahtev dostavljaju fotokopiju izdatog računa za izvršene radove i usluge kao i dokaz da je korisnik bespovratnih sredstava uplatio izvršene radove/usluge – izvod iz banke.

Prenos sredstava vrši se nakon što:

 • komisija proveri da li su aktivnosti stvarno realizovane i to konstatuje zapisnikom;
 • korisnik bespovratnih sredstava privrednom subjektu isplati izvršene radove/izvršene usluge u iznosu umanjenom za odobrena bespovratna sredstva.

Sredstva koja se odobre za realizaciju pojedinačnih projekata u okviru svake od mera energetske tranzicije  prenose se privrednim subjektima u skladu sa odredbama  Ugovora.

Na osnovu zahteva za isplatu i zapisnika Stručne komisije, Odeljenje za finansije opštu upravu i društvene delatnosti opštinske uprave opštine Mali Zvornik vrši isplatu iz budžeta.

Zamenik predsednika komisije
Željka Čikarić, s.r.

Javni poziv

Prilog 1 – Prijavni obrazac

Prilog 2 – Izjava

Prilog 3 – Kriterijumi i način bodovanja za ocenu prijave

Obrazac 1 – Izjava ZUP

Obrazac 2 – Izjava ZUP