Na osnovu Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Mali Zvornik a u vezi sa članom 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS„ br. 10/2016), Opštinsko veće opštine Mali Zvornik, na sednici održanoj 29.04.2021. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA POSEBNE PROGRAME U OBLASTI SPORTA
U OPŠTINI MALI ZVORNIK KOJIMA SE SUFINASIRAJU PROGRAMI KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA U 2021. GODINI

PREDMET JAVNOG POZIVA: Predlozi posebnih programa sportskih organizacija

Cilj: Ostvarenje opšteg interesa u oblasti sporta

Posebni programi moraju biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta, utvrđeni Pravilnikom o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u opštini Mali Zvornik.

Sportska organizacija može dostaviti zahtev za maksimalno 3 (tri) posebna programa, od kojih će Komisija odobriti jedan ili više njih, ali se ovo uslovljava time da ista lica ne mogu biti angažovana na ovim programima (različiti programski timovi), kao i da se dozvoljava da organizcija može biti partner u većem broju programa, pod uslovom da ima kapacitet da učestvuje u tim programima.

Nadležna Komisija će u zavisnosti od raspoloživih sredstava predložiti da se program sufinansira u određenom iznosu ili će program biti odbijen u slučaju nekompletne dokumentacije ili nedovoljnih finansijskih sredstava za finasiranje svih ponuđenih posebnih programa.

Pod posebnim programima podrazumevaju se svi posebni programi predviđeni članom 17. Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Mali Zvornik i članom 137. Zakona o sportu.

KRAJNI ROK ZA UPOTREBU ODOBRENIH SREDSTAVA

Krajni rok za upotrebu odobrenih sredstava utvrdiće se ugovorom o realizovanju programa u skladu sa vremenskim planom upotrebe sredstava.

KRITERIJUMI KOJE ORGANIZACIJE – PODNOSILAC PROGRAMA TREBA DA ISPUNI

Predloge posebnih programa, u skladu sa odlukom, podnose sledeće organizacije:
• Sportski savez iz opštine Mali Zvornik,
• Organizacije u oblasti sporta sa sedištem u opštini Mali Zvornik.

Da bi nosiocu programa bio odobren program kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta nosilac programa mora da ispuni sledeće uslove:

– da bude upisan u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o sportu;
-da ima sedište na teritoriji opštine;
-da je direktno odgovoran za realizaciju programa;
-da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti koje su u vezi sa predlogom programa u skladu sa Zakonom o sportu;
-da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa;
-da je sportska grana kojom se bavi sportska organizacija prepoznata od strane Ministarstva omladine i sporta kao sportska grana od posebnog značaja za Republiku Srbiju.

Nosilac programa ne može:
-da bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
-da ima blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
-da bude u poslednje dve godine pravosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njegovom delatnošću.

Nosiocu programa neće se odobriti program u postupku dodele sredstava, ako je:
-bio u sukobu interesa;
-namerno ili s krajnjom nepažnjom lažno prikazao podatke tražene u obrascima za podnošenje programa ili ako je propustio da da sve potrebne informacije;
-pokušao da dođe do poverljivih informacija ili da utiče na Stručnu komisiju tokom evaulacionog perioda ili nekog prethodnog postupka dodele sredstava.

Nosilac programa ne može dobijati sredstva iz budžeta Opštine za realizaciju svojih programa dve godine od dana kada je utvrđeno postojanje okolnosti iz člana 133. Zakona o sportu.
Nosiocu programa ne mogu biti odobrena sredstva za realizaciju novog programa pre nego što podnese izveštaj o ostvarivanju i realizaciji odobrenog programa u skladu sa članom 130. Zakona o sportu.

KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA I FINASIRANJA PROGRAMA:

Predloženi program mora da zadovoljava sledeće kriterijume:

1. da je u skladu sa Zakonom o sportu, Strategijom razvoja sporta i Pravilnikom;
2. da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta utvrđnog Zakonom;
3. da je od značaja za opštinu Mali Zvornik ili šireg regionalnog značaja;
4. da je u skladu sa pravilima nadležnog granskog saveza;
5. procena kvaliteta programa, da je u skladu sa uslovima, kriterijumima i ciljevima navedenim u javnom pozivu;
6. da je realizacija na teritoriji opštine Mali Zvornik;
7. da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta na teritoriji opštine Mali Zvornik;
8. da će se realizovati u tekućoj godini.

Posebni programi se sufinansiraju jednokratno ili u ratama, u zavisnosti od vremenskog perioda za realizaciju programa.
Posebni programi koji ne zadovoljavaju uslove iz Pravilnika ili dokumentacija nije kompletna Komisija zadržava pravo da naknadno zatraži dokumentaciju.

Sa podnosiocem odobrenog programa predsednik opštine Mali Zvornik zaključuje ugovor o realizovanju programa u kome se navodi sledeće:
– naziv i sedište nosioca programa;
– vrsta i sadržina programa;
– vreme realizacije programa odnosno obavljanja aktivnosti;
– ciljevi i očekivani rezultati;
– visina dodeljenih sredstava;
– vremenski plan upotrebe sredstava;
– način nadzora nad odvijanjem realizacije programa, obaveze nosioca programa u pogledu podnošenja izveštaja o realizaciji programa;
– dokazivanje realizacije programa, namensko korišćenja sredstava, medijsko predstavljanja programa i učešća Opštine u njegovom finansiranju;
– i ostale elemente u skladu sa zakonskim propisima.
U slučaju da se podnosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od osam dana od dana prijema poziva, smatraće se da je odustao od predloga programa.

PREDLOG PROGRAMA I DOKUMENTACIJA KOJA SE UZ PREDLOG PODNOSI

Predlozi posebnih programa podnose se posebno za svaku oblast od opšteg interesa. Da bi sportska organizacija mogla učestvovati u raspodeli budžetskih sredstava za posebne programe, osim uslova navedenih u članovima 3. i 4. Pravilnika mora da dostavi i sledeću dokumentaciju:

1) Kopija dokumenta iz koga je vidljiv datum početka rada;
2) Uredno popunjene formulare (zahteve) o opštim podacima o posebnom programu, opis programa, finasijski plan i izjava (obrasci se mogu preuzeti u prostorijama Saveza ili na zvaničnom sajtu opštine Mali Zvornik);
3) Kopiju rešenja registracije Agencije za privredne registre;
4) Dokaz da je uredno i u potpunosti pravdala budžetska sredstva za proteklu godinu, ukoliko su bila odobrena sredstva za posebne programe.

Potrebno je uz predlog programa dostaviti propratno pismo u kome su navedene najosnovnije informacije o organizaciji i predloženom programu i koje je potpisalo lice ovlašćeno za zastupanje organizacije.
Sportska organizacija je dužna da potrebne podatke dostavi na obrascima koji su sastavni deo Pravilnika, kao i sve priloge i izjave koji se traže uz te obrasce.

Ako je dokumentacija dostavljena za GODIŠNJI PROGRAM nije potrebno da se posebno dostavlja i za posebne programe.

GDE I KAKO POSLATI PRIJAVE:
Sva dokumentacija mora biti dostavljena komisiji u zapečaćenoj koverti zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu poštom ili predata na pisarnici Opštinske uprave opštine Mali Zvornik.

Prijava se šalje poštom na adresu:
Opština Mali Zvornik
Kralja Petra Prvog br. 38
15318 Mali Zvornik

Prednja strana koverte mora sadržati sledeće podatke:
PRIJAVA NA JAVNI POZIV
ZA POSEBNE PROGRAME U OBLASTI SPORTA
U OPŠTINI MALI ZVORNIK KOJIMA SE SUFINASIRAJU PROGRAMI KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA U 2021. GODINI
Naziv podnosioca
Adresa podnosioca programa
Naziv predloga programa

NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA JAVNOG POZIVA

Rok za podnošenje predloga posebnog programa je 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet sajtu opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs.
Neblagovremene prijave predloga posebnih programa neće biti razmatrane.
Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja predloga programa za 2021. godinu na Javni poziv, zainteresovani se mogu obratiti Sportskom savezu Drina.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE MALI ZVORNIK
Broj: 06- 602
Dana, 29.04.2021. godine
Mali Zvornik

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA
Zoran Jevtić, s.r.

Aplikacioni formular