Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „ Službeni glasnik RS“ br. 129/2007, 83/2014-dr. zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), u skladu sa Ugovorom o saradnji između Predstavništva HELVETAS Swiss Intercooperation SRB i opštine Mali Zvornik u vezi sprovođenja Programa „Opštinski ekonomski razvoj u istočnoj Srbiji“ Faza 2- Reforma poreza na imovinu i na osnovu Rešenja načelnika Opštinske uprave o obrazovanju  Komisije za izbor saradnika (popisivača) na terenu broj 06-2085 od 28.11.2019. godine, Komisija za izbor saradnika (popisivača ) na terenu objavljuje:

JAVNI POZIV
za 1 saradnika ( popisivača) na terenu u projektu „ Reforma poreza na imovinu“

Pozivaju se sva lica sa područja opštine Mali Zvornik  koja su prijavljena kao nezaposlena  u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, da se u periodu od 08.07.2020. godine do 17.07.2020. godine prijave sa dokumentacijom u vremenu od 07 do 15 časova u pisarnici Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, Kralja Petra I  38.

Popisivač će biti angažovan u popisu imovine poreskih obveznika na teritoriji opštine Mali Zvornik u vezi sprovođenja projekta „ Reforma poreza na imovinu.“

     Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:   

Da je državljanin Republike Srbije (za izabrano  lice pribavlja Komisija po službenoj dužnosti);

-Da ima najmanje 18 godina (punoletno lice);

-Da ima najmanje srednji (IV) stepen stručnosti (overena kopija diplome);

-Da dobro poznaje teren (da stanuje na teritoriji opštine za koju se prijavljuje za popisivača);

-Da ima čitak rukopis;

-Da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i nije podignuta optužnica ( za izabrano lice pribavlja Komisija po službenoj dužnosti. 

Po izboru kandidata, Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova biće potpisan između opštine Mali Zvornik i popisivača, u skladu sa važećim zakonima-najduže na period od 120 radnih dana.

Izbor kandidata obaviće se po isteku Javnog poziva na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i internet prezentaciji opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs. 

Detaljne informacije mogu se dobiti u periodu od 08.07.2020. godine do 17.07.2020. godine, u vremenu od 07 do 15 časova u prostorijama Lokalne poreske administracije Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, Kralja Petra I  38. 

                                                                    Predsednik  Komisije:
                                                            Mirjana Jovanović,dipl.ekonomista

U Malom Zvorniku,
dana 08.07.2020.godine

Odluka o izboru kandidata