28.06.2017. godine

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE – FILIJALA LOZNICA U SARADNJI SA OPŠTINOM MALI ZVORNIK

Raspisuje

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE 2017. GODINI

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje – kvalifikacija, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

U program stručne prakse mogu se uključiti nezaposlena lica bez obzira na godine starosti, u skladu sa stanjem i potrebama lokalnog tržišta rada.

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.

Kroz program stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Loznica (dalje: Filijala Loznica) i Opština Mali Zvornik finansiraju nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita. Finansiranje programa stručne prakse traje najduže 12 meseci.

Lice koje se stručno osposobljavalo kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita u program se uključuje za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, a najduže 12 meseci.

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse 2017. godini