R  e  p  u  b  l  i  k  a    S  r  b  i  j  a
Opština Mali Zvornik
Opštinska uprava
Odeljenje za privredu,urbanizam i inspekcijske poslove
Broj: 320- 25 /2017- 03
Datum: 27.09. 2017 godine
Mali Zvornik 

JAVNI POZIV

ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA 2018. GODINU 

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. Zakon, 41/09 i 112/2015) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017), Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta ( u daljem tekstu: Komisija) opštine Mali Zvornik, raspisuje javni poziv kojim obaveštava:

–      obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;

–      visokoobrazovne ustanove – fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;

–      pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva; 

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Mali Zvornik za 2018. godinu, do dana 31.oktobra 2017. godine. 

Potrebna dokumentacija:

1)      Zahtev za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica

2)      Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci);

3)      Izjava podnosioca zahteva koju površinu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini već koristi bez plaćanja naknade (u skladu sa članom 61. Zakona o poljoprivrednom zemljištu) na teritoriji Republike Srbije. 

            Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojine opštine Mali Zvornik za 2018. godinu, zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokumentacije. 

            Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 07 do 15 časova, u prostorijama Odeljenja za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Mali Zvornik , Ulica Kralja Petra I, br.38, I sprat, kancelarija 19 ili sa sajta www.malizvornik.rs 

            Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2017. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojine opštine Mali Zvornik za 2018. godinu, će ga vratiti podnosiocu neotvorenog. 

            Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici opštine/grada ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2018. godinu“ za Komisiju za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini opštine Mali Zvornik za 2018. godinu, na adresu: Odeljenje privredu, urbanizam i inspekcijske poslove Opštinske uprave opštine Mali Zvornik,  ul Kralja Petra I, br. 38. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva. 

            Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Branko Radić, telefon: 015/472-859, email:www,malizvornik.rs ili lično u prostorijama Odeljenja privredu, urbanizam i inspekcijske poslove Opštinske  uprave opštine Mali Zvornik,  Ulica Kralja Petra I, br.38, I sprat, kancelarija 19. 

            Ovaj javni poziv objaviti u dnevnom listu “Lozničke novosti“,  na internet stranici opštine Mali Zvornik i oglasnim tablama mesnih kancelarija.                                                                                                    

                                                     Predsednik Komisije
                                           Dragan Krstić, dipl.inž. polj.  Sr.