Komisija za izbor članova tela za praćenje primene  Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Mali Zvornik na osnovu ovlašćenja navedenih u rešenju Opštinskog Veća o obrazovanju komisije za izbor članova tela za praćenje primene lokalnog antikorupcijskog plana opštine Mali Zvornik  br. 06-906 od 31.05.2017.godine, kao i na osnovu Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Mali Zvornik upuđuje: 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA ČLANSTVO
U  LOKALNOM  ANTIKORUPCIJSKOM TELU   OPŠTINE MALI ZVORNIK 


Pozivaju se građani opštine Mali Zvornik da dostave kandidature za članstvo u Lokalnom antikorupcijskom telu.Svaka pojedinačna prijava bi trebalo da zadovolji sledeće uslove :

–          da punoletno lice koje podnosi kandidaturu ima mesto prebivališta na teritoriji opštine Mali Zvornik ;

–          da lice koje podnosi kandidaturu nije osuđivano ili da se protiv njega ne vodi sudski postupak za dela koja se odnose na korupciju;

–          da potencijalno  članstvo u Lokalnom antikorupcijskom telu nije u sukobu sa odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ;

–          da lica ne mogu biti nosioci bilo koje funkcije u  političkoj stranci ;

–          ne mogu biti javni funkcioneri  u smislu odredaba članova Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije;

–          nisu radno angažovani u organima opštine Mali Zvornik po bilo kom osnovu (na određeno ili neodređeno vreme, angažovani u formi rada van radnog odnosa  i dr.)

Građani koji podnose kandidaturu za članstvo u Lokalnom  antikorupcijskom telu opštine Mali Zvornik , bi trebalo da dostave Komisiji za izbor članova tela za praćenje primene lokalnog antikorupcijskog plana opštine Mali Zvornik:

-popunjen formular prijave u odgovarajućoj formi ( u prilogu  Oglasa , dostupan na zvaničnom sajtu opštine Mali Zvornik );

-biografiju podnosioca prijave ( u slobodnoj formi) ;

-potvrdu  MUP-a da ponosilac prijave nije osuđivan  i potvrdu nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak za dela koja se odnose na korupciju;

-motivaciono pismo koje sadrži obavezne odgovore na sledeća pitanja: Šta vas motiviše da se prijavite da se angažujete u Antikorupcijskom telu opštine Mali Zvornik? ; Kako vidite politiku borbe protiv korupcije u našem društvu i šta biste sugerisali u vezi sa tim ?; Čime lično možete doprineti rešavanju problema korupcije u društvu ? 

Postupak selekcije pristiglih prijava :

Komisija za izbor članova tela za praćenje primene lokalnog antikorupcijskog plana opštine Mali Zvornik će u roku od pet dana od dana završetka javnog poziva :

-izvršiti selekciju pristiglih prijava i izabrati one koji ispunjavaju opšte i formalne uslove za članstvo u  antikorupcijskom telu opštine Mali Zvornik;

-kontaktirati podnosioce prijava koji ispunjavaju opšte i formalne uslove za članstvo u  Antikorupcijskom telu  i obaviti razgovore sa svim podnosiocima prijava u cilju merenja ispunjenosti kriterijuma;

-Komisija za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog tela će u roku od sedam dana od dana završetka javnog poziva utvrditi konačnu rang listu podnosioca prijava i predlog dostaviti Skupštini Opštine na usvajanje; 

Obrazac javnog poziva, formular prijave i ostala dokumenta koja se odnose na rad Komisije mogu se preuzeti sa zvaničnog sajta opštine Mali Zvornik , na kome će biti objavljene i sve odluke Komisije.

Rok za dostavljanje prijava je 10 dana od dana objavljivanja , zaključno sa 01.12.2017.godine

Popunjene obrasce prijava , zajedno sa ostalom dokumentacijom , u zapečaćenoj koverti sa naznakom „ ZA JAVNI POZIV ZA ČLANSTVO U LOKALNOM ANTIKORUPCIJSKOM TELU  OPŠTINE MALI ZVORNIK“ – NE OTVARATI PRE ZASEDANJA KOMISIJE , predati ili poslati poštom na sledeću adresu: 

OPŠTINA MALI ZVORNIK

Ul.KRALJA PETRA I 38
15318 Mali Zvornik

                                                                                         

                               Predsednik  Komisije
                                 Vesna Dukić, s.r.

Javni poziv>>>

Obrazac prijave>>>