Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Predsednik opštine
Broj: 06-2088
Dana: 23.11.2020. godine
Mali Zvornik

U skladu sa članom 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Službeni glasnik RS”, br. 16/2018), članom 8. Odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja(„Sl. list Opštine Mali Zvornik ”, br. 13/20) Odlukom o budžetu opštine Mali Zvornik za 2020. godinu („Službeni list opštine Mali Zvornik“ broj 15/19, 1/20, 2/20, 5/20, 12/20 i 16/20) i Godišnjim planom javnih konkursa opštine Mali Zvornik, predsednik opštine Mali Zvornik, dana 23.11.2020. godine, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA SUFINANSIRANJE/FINANSIRANJE PROGRAMA
UDRUŽENJA U OBLASTI

(Socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, zaštite izbeglica, podsticanje nataliteta, pomoći starima, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, nauke, kulture, zaštite životne sredine, poljoprivrede, održivog razvoja, zaštite i promovisanja zdravog načina života, zaštite potrošača, borbe protiv korupcije, podsticaj, promocija i razvoj privrednih delatnosti (turizam, stari zanati i dr.), omladinske politike, kao i humanitarni programi i drugi programi u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe).

1. JAVNI INTERES

Raspisuje se Javni konkurs za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa za opštinu Mali Zvornik koje realizuju udruženja u oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, zaštite izbeglica, podsticanje nataliteta, pomoći starima, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, nauke, kulture, zaštite životne sredine, poljoprivrede, održivog razvoja, zaštite i promovisanja zdravog načina života, zaštite potrošača, borbe protiv korupcije, podsticaj, promocija i razvoj privrednih delatnosti (turizam, stari zanati i dr.), omladinske politike, kao i humanitarni programi i drugi programi u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe.

2. USLOVI KOJE UDRUŽENJE PREDLAGAČ
PROGRAMA TREBA DA ISPUNI

Na javnom konkursu može da učestvuje udruženje:
1. koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/2009, 99/2011 i 44/2018.);
2. čiji se ciljevi, prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
3. koje je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programa i
4. koje nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
5. koje je sa teritorije opštine Mali Zvornik.

3. IZNOS SREDSTAVA PLANIRAN ZA FINANSIRANJE I
SUFINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA

Ukupan iznos sredstava planiran za finansiranje/sufinansiranje programa udruženja u oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, zaštite izbeglica, podsticanje nataliteta, pomoći starima, zdravstvene zaštite, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja, nauke, kulture, zaštite životne sredine, poljoprivrede, održivog razvoja, zaštite i promovisanja zdravog načina života, zaštite potrošača, borbe protiv korupcije, podsticaj, promocija i razvoj privrednih delatnosti (turizam, stari zanati i dr.), omladinske politike, kao i humanitarni programi i drugi programi u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe iz budžeta opštine Mali Zvornik u 2020. godini iznosi 1.500.000,00 dinara.
U okviru javnog konkursa moguće je podneti prijavu na konkurs u maksimalnoj vrednosti do 800.000,00 dinara

4. TRAJANJE PROGRAMA

Sredstva se dodeljuju za programe koji će se trajati najduže do 31.12.2020. godine

5. KRITERIJUMI ZA IZBOR PROGRAMA

Izbor programa koji će se finansirati sredstvima iz budžeta Opštine Mali Zvornik vrši se primenom sledećih kriterijuma:
1. Maksimalino 25 bodova za reference programa: oblast u kojoj se realizuje program, dužina trajanja programa, broj korisnika programa, mogućnost razvijanja programa i njegova održivost;
2. Maksimalno 25 bodova za ciljeve koji se postižu: obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi;
3. Maksimalno 25 bodova za sufinansiranje programa iz drugih izvora: sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa;
4. Maksimalno 25 bodova za zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa: ako su ranije korišćena sredstva iz budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze.

6. OBAVEZNA KONKURSNA DOKUMENTACIJA
KOJU TREBA DOSTAVITI

Učesnik konkursa obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen obrazac prijave sa prilozima (Obrazac predloga programa i Obrazac budžeta programa sa narativnim prikazom budžeta)
2. Dokaz o likvidnosti udruženja, odnosno izveštaj o završnom računu za prethodnu godinu ukoliko konkuriše za iznose preko 500.000 dinara.
3. Antikorupcijski plan

7. NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS

Overen i odštampan Obrazac prijave sa pratećom obaveznom konkursnom dokumentacijom, elektronska verzija konkursne dokumentacije i poželjna prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za konkurs za sufinansiranje/finansiranje udruženja – ne otvarati” i istaknutim nazivom podnosioca projekta, na pošti ili pisarnici jedinice lokalne samouprave na naznačenoj adresi.
Prijava se šalje poštom na adresu: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik, Kralja Petra I broj 38.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice Opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs. i pisarnici Opštinske uprave opštine Mali Zvornik.
Za dodatne informacije možete se obratiti Milanu Ostojiću na broj telefona 062/88-91-638 ili putem elektronske pošte na adresu milanostojic66@gmail.com

8. ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI KONKURS I
ODLUČIVANJE O DODELI SREDSTAVA UDRUŽENJIMA

1. Rok za podnošenje prijave na ovaj javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa, odnosno do 08.12.2020. godine.
2. Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, koju utvrđuje komisija, biće objavljena na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
3. Odluka o izboru programa kojima se iz budžeta opštine Mali Zvornik dodeljuju sredstva, Opštinska uprava opštine Mali Zvornik objaviće u roku od 5 dana od dana donošenja.
4. Neblagovremene prijave, kao i prijave koje je podnelo udruženje koje ne ispunjava uslove za učešće na konkursu, ne razmatraju se.
5. Nepotpune prijave, odnosno nepotpuno ili neprecizno predstavljeni programi ili ostala konkursna dokumentacija, ne razmatraju se.

Predsednik opštine Mali Zvornik

Zoran Jevtić, s.r.