Konkurs objavljen 07.07.2018. godine

Republika Srbija
OPŠTINA MALI ZVORNIK
Opštinsko Veće
Broj: 105-2/2018
Datum: 05.07.2018. godine
MALI ZVORNIK

Na osnovu člana 56. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon i 101/2016 – dr. zakon i 48/218), člana 95. stav 1, člana 100. i 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (”Sl. glasnik RS” br. 21/2016 i 113/2017), člana 12. stav 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i i jedinicama lokalne samouprave („Službni glasnik Republike Srbije“ br. 95/2016) i člana 68. i 75. Statuta opštine Mali Zvornik ( „Službeni list opštine Mali Zvornik“, br. 5/15-prečišćen tekst), Opštinsko veće opštine Mali Zvornik na sednici održanoj dana 05.07.2018. godine, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE MALI ZVORNIK

 

IOrgan u kome se radna mesta popunjavaju: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I, br. 38, 15 318 Mali Zvornik. 

IIRadna mesta koje se popunjavaju:

  1. Načelnik Opštinske uprave opštine Mali Zvornik- Službenik na položaju u I grupi, 1 (jedan) izvršilac, i 
  2. Zamenik načelnika Opštinske uprave opštine Mali Zvornik- Službenik na položaju u II grupi, 1 (jedan) izvršilac 

 IIIOpis posla radnog mesta: Načelnik Opštinske uprave: Predstavlja i zastupa Opštinsku upravu, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenih, pokreće, vodi, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti i izriče disciplinske mere, daje Opštinskom veću predlog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Mali Zvornik, objedinjuje i usmerava rad organizacionih jedinica, raspoređuje rukovodioce organizacionih jedinica u upravi, rešava sukob nadležnosti između organizacionih jedinica, daje posebna ovlašćenja rukovodiocima organizacionih jedinica, odnosno zaposlenima koji donose rešenja u upravnom postupku, izdaje, po potrebni, naloge za rad svim zaposlenima u okviru opštinske uprave, rešava o izuzeću službenog lica u opštinskoj upravi, stara se o obezbeđivanju materijalnih i drugih uslova za efikasan rad opštinske uprave, obrazuje i formira, po potrebi, komisije i druga tela za obavljanje poslova iz nadležnosti opštinske uprave, zaključuje ugovore sa fizičkim i pravnim licima i drugim organima i organizacijama, utvrđuje raspored radnog vremena zaposlenih u opštinskoj upravi, donosi pravilnike, naredbe, upustva i rešenja u skladu sa zakonom i drugim opštim aktima, odgovoran je za zakonitost rada uprave i zakonito korišćenje sredstava kojima se finansira rad opštinske uprave, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, statutom opštine i odlukom o opštinskoj upravi, vodi i odlučuje u prvostepenom upravnom postupku, za svoj rad i rad uprave Načelnik opštinske uprave odgovara Skupštini opštine i Opštinskom veću.  

 III a Opis posla radnog mesta: Zamenik načelnika Opštinske uprave: Obavlja sve poslove načelnika Opštinske uprave za slučaj njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost i pomaže u radu načelniku opštinske uprave, obavlja najsloženije normativne 

poslove vezane za izradu predloga odluka i drugih normativnih akata iz delokruga rada organa opštine,prati propise, vrši usaglašavanje postojećih normativnih akata i izradu prečišćenih tekstova istih,obaveštava zaposlene o važećim zakonskim propisima i opštinskim aktima,pruža potrebnu stručnu pravnu pomoć zaposlenima, učestvuje u donošenju rešenja u upravnom postupku,sačinjava izveštaje, analize i informacije i dostavlja ih nadležnim organima,sarađuje sa drugim državnim organima, preduzećima, ustanovama i drugim organima i organizacijama,obavlja poslove vođenja prvostepenog upravnog postupka po žalbama poreskih obveznika izjavljenim protiv upravnih akata donetih u upravnom postupku,obavlja poslove pružanja pravne pomoći poreskim obveznicima o poreskim propisima iz kojih proizilazi njihova poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda u skladu sa kodeksom ponašanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi, vodi i odlučuje u prvostepenom upravnom postupku, obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika opštinske uprave,za svoj rad lično je odgovoran Načelniku opštinske uprave.

 IVUslovi za rad na radnim mestima: Visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) iz naučne oblasti pravnih nauka – pravni fakultet, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit.

V Trajanje rada: Radni odnos na ovim radnim mestima, odnosno položajima, zasniva se na mandatni period od 5 (pet) godina. 

VIMesto rada: Mali Zvornik, ul. Kralja Petra I, 15 318 Mali Zvornik. 

VIIStručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: Poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Uredbe o kriterijumima za razvrstvavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Zakona o opštem upravnom postupku, veština komunikacije, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja. Provera stručne sposobnosti, znanja i veština kandidata utvrđivaće se u usmenom razgovoru koji je obavezan.

VIII. Rok za podnošenje prijave na javni konkurs: Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnom listu koje se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije «Informer» i na internet prezentaciji opštine Mali Zvornik.

IX. Sadržina prijave na javni konkurs: Naziv radnog mesta za koji se podnosi prijava; Ime i prezime kandidata; datum i mesto rođenja; adresa stanovanja; kontakt telefon; kraća biografija; podaci o obrazovanju; o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio; podaci o stručnom usavršavanju i posebnim veštinama potrebnim za obavljanje radnog mesta ukoliko ih poseduje (rukovođenje, komunikacija i sl.).

X. Dokazi koje kandidati prilažu uz prijavu na javni konkurs: Prijava sa biografijom i dokazima o dosadašnjem radnom iskustvu ( potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom  i u kom periodu je stečeno radno iskustvo; uverenje o državljanstvu ( ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; diploma kojom se potvrđuje stručna sprema;  dokaz o položenom državnom stručnom ispitu  (lica sa položenim pravosudnim ispitom umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu); uverenje da kandidat nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ( izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon objavljivanja konkursa), dokaz da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, uverenje o zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja samo izabrani kandidat naknadno).

Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

XI. Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Prijave na javni konkurs podnose se Konkursnoj komisiji za sprovođenje javnog konkursa za postavljenje načelnika Opštinske uprave, imenovano od strane Opštinskog veća, na adresu: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I, 15 318 Mali Zvornik, sa naznakom „Za javni konkurs – popunjavanje položaja u I ili II grupi – postavljenje načelnika ili zamenika načelnika Opštinske uprave Mali Zvornik“.

XII. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Miloš Spasenović, kontakt telefon: 015/7-195-188, lok. 117.

XIII Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom  mestu obaviće se provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona ) koje navedu u svojim prijavama.

XIV NAPOMENA: Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat činiti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na sajtu opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu  ili od strane javnog beležnika biće odbačene.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

                                                     PREDSEDNIK OPŠTINE

                                               Zoran Jevtić, dipl. inž. rudarstva