Republika Srbija
OPŠTINA MALI ZVORNIK
Opštinska uprava
Konkursna komisija
Broj:105-5/2021-02
Datum:17.11.2021. godine
MALI ZVORNIK

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“ Sl.glasnik RS“ br. 21/16, 113/17, 113/17-dr. zakon i 95/18),  članova 11.,12.,13.,14., i 15. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/2016) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj:112-7921/2021 od 27.08.2021. godine, dana 17.11.2021. godine  oglašava se

JAVNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA
U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE MALI ZVORNIK

I Organ u kome se radno mesta popunjava:

Opštinska uprava opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I, br. 38, 15318 Mali Zvornik

II Radno  mesto  koja se popunjava:

– Naziv radnog mesta: Poslovi pripreme i sprovođenja javnih nabavki, Mlađi savetnik – 1 izvršilac  

III  Opis poslova  radnog mesta:

     Obavlja upravne i normativno-pravne poslove u oblasti javnih nabavki, prati, proučava i primenjuje propise vezane za oblast javnih nabavki, učestvuje u izradi plana javnih nabavki, pripremi konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki; pruža stručnu pomoć komisijama za javne nabavke, učestvuje u izradi modela okvirnih sporazuma i ugovora o javnim nabavkama, pruža stručna objašnjenja ponuđačima u prvom stepenu, prati i proučava propise, aktivnosti Kancelarije za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, pruža stručnu pomoć budžetskim korisnicima, ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač opština Mali Zvornik, vrši ispitivanje tržišta i kontrolu izvršenja zaključenih ugovora, odgovara za zakonito, blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova, obavlja i druge istovrsne poslove propisane Zakonom o javnim nabavkama, po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika opštinske uprave.

IV  Uslovi za rad na radnom mestu:

Stečeno obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, završen pripravnički staž, položen stručni ispit za službenika za javne nabavke, poznavanje rada na računaru.

 

 V Vrednovanje znanja i veština kandidata: 

U izbornom postupku proverava se poznavanje zakonskih propisa iz delokruga organa i stručno znanje iz oblasti rada na radnom mestu. Veštine kandidata vrednuju se tako što se proverava analitičko rezonovanje i logičko zaključivanje, veština komunikacije, organizacione sposobnosti  i sl.

Konkursna komisija obavezno obavlja usmeni razgovor sa kandidatom.

VI Mesto rada:

Opštinska uprava opštine Mali Zvornik, ul. Kralja Petra I, br. 38.

VII  Adresa na koju se podnose prijave:

Prijave na konkurs, sa dokazima o ispunjenosti uslova iz konkursa, podnose se u zatvorenoj koverti Konkursnoj komisiji, na  pisarnici Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, ul. Kralja Petra I, br. 38, 15318 Mali Zvornik, sa naznakom: „za Javni  konkurs“, ili putem pošte.

VIII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o Javnom konkursu: Vesna Ilić, dipl. pravnik, telefon: 015/7-195-188, lokal 110. 

IX Kandidat treba da ispunjava i ostale uslove propisane članom 80. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS“ br. 21/16, 113/17, 113/17-dr. zakon i 95/18) i to :

  • da je punoletan državljanin Republike Srbije;
  • da ima propisano obrazovanje;
  • da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
  • da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;
  • da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta.

X  Rok za podnošenje prijava: 

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu «Informer» i na internet prezentaciji opštine Mali Zvornik.

XI  Sadržina prijave na Javni konkurs:

 Prijava na konkurs treba da sadrži: naziv radnog mesta za koje se podnosi prijava, ime i prezime  kandidata, datum i mesto rođenja, adresa stanovanja, kontakt telefon, kraća biografija, podaci o obrazovanju, o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio, podaci o stručnom usavršavanju  i posebnim veštinama potrebnim za obavljanje radnog mesta ukoliko ih poseduje (timski rad, komunikacija i sl.)

XII  Uz prijavu na Javni konkurs podnosi se biografija kandidata i sledeći dokazi:

– diploma o stečenoj stručnoj spremi,

– uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave  (lica sa položenim pravosudnim ispitom, umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu; lica koja nemaju položen državni stručni ispit mogu se primiti na rad pod uslovom da polože državni stručni ispit do okončanja probnog rada)

– dokaz o položenom stručnom ispitu za službenika za javne nabavke

– dokaz o  radnom  iskustvu (potvrda, rešenje i drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo), 

– uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (Izvod iz kaznene evidencije nadležne Policijske uprave izdat nakon oglašavanja ovog konkursa)

– uverenje o državljanstvu ( ne starije od šest meseci)

-izvod iz matične knjige rođenih

-izjava data pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

-izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa. 

Napomena: Svi dokazi prilažu se u orginalu ili u overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim/gradskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim/gradskim upravama.

XIII  Trajanje radnog odnosa:

Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XIV  Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom  mestu obaviće se provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona) koje navedu u svojim prijavama.

NAPOMENA:

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/18- autent. tumačenje) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg
sprovođenja izbornog postupka. Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat činiti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na internet prezentaciji opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od strane javnog beležnika biće odbačene.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom konkursu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.                                                                                                                       

Konkursna komisija
Vesna Ilić, predsednik

Tekst Javnog konkursa

Obrazac izjave