REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA MALI ZVORNIK
KONKURSNA KOMISIJA
Broj: 06-917/3
Datum: 20. maj 2019.
M a l i Z v o r n i k

Na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za angažovanje popisivača (broj:06-917/1 , od 17. maja 2019) za potrebe sprovođenja projekta „Efikasno upravljanje javnom imovinom-iskorak ka bržem razvoju naših lokalnih samouprava“, broj ugovora 48-00-00032/2016-28-8, koji finansira Evropska unija kroz Program Exchange 5, Konkursna komisija opštine Mali Zvornik, dana 20. maja 2019. godine, raspisuje

J A V N I K O N K U R S

ZA ANGAŽOVANJE POPISIVAČA

NA PROJEKTU „EFIKASNO UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM-ISKORAK KA BRŽEM RAZVOJU NAŠIH LOKALNIH SAMOUPRAVA“

Projekat „Efikasno upravljanje javnom imovinom-iskorak ka bržem razvoju naših lokalnih samouprava“ finansira Evropska unija u okviru Programa Exchange 5 iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Projekat sprovode opštine Bogatić, Vladimirci i Mali Zvornik.

U skladu sa obaveznim aktivnostima na projektu opština Mali Zvornik objavljuje javni poziv za angažovanje 3 eksterna popisivača sa teritorije svoje opštine koji će sprovesti popis opštinske imovine u trajanju od 6 meseci. Angažovani popisivači će raditi na prikupljanju podataka o opštinskoj imovini, ažuriranju baze podataka, i proveri fizičkog stanja objekata visokogradnje koji su njena imovina. Pored ovoga, izabrani popisivači će biti u obavezi da pohađaju dva trodnevna treninga za sprovođenje popisa i ažuriranje baze podataka objekata i zemljišta.

Pozivaju se sva fizička lica sa područja opštine Mali Zvornik, koja su prijavljena kao nezaposlena u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, da u periodu od 20. maja do 7. juna 2019. godine pošalju svoju prijavu za navedenu poziciju Konkursnoj komisiji opštine Mali Zvornik.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

da je nezaposleno lice prijavljeno na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje;
da je državljanin Republike Srbije;
da ima najmanje 18 godina (punoletno lice);
da ima minimum srednju stručnu spremu (IV stepen);
da ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Zvornik;
da se protiv kandidata ne vodi postupak istrage i krivični postupak, odnosno da kandidat nije kažnjavan.

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispuni:

da odlično poznaje rad na računaru (MS Office-Word, Excel, internet, javno dostupne baze podataka poput RGZ-a i sl.)
da ima dobre komunikacione veštine
da poseduje fleksibilnost za timski rad

Prednost će imati kandidati:

koji poseduju višu ili visoku stručnu spremu
imaju prethodno iskustvo u popisu (stanovništva, poljoprivrenih gazdinstava, opštinske imovine i sl.)
koji poseduju vozačku dozvolu „B“ kategorije
koji poseduju sopstveno vozilo.

Pribavljanje dokaza o činjenicama koje su neophodne za odlučivanje:

Članom 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“ broj: 18/16), propisano je da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

Saglasno navedenom Komisija će pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija: uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje da je podnosilac prijave nezaposleno lice; uverenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištvu, izuzev ukoliko kandidat izričito izjavi da će navedene podatke pribaviti sam. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Neophodna dokumentacija za prijavu:

Zainteresovana lica treba da u predviđenom roku dostave sledeća dokumenta:

1) popunjenu i potpisanu prijavu

2) original ili overenu fotokopiju dokumenta (diploma, uverenje), kojom se potvrđuje stručna sprema kandidata;

3) fotokopiju očitane lične kartu;

4) fotokopiju očitane vozačke dozvole (ukoliko je kandidat poseduje)

5) original potvrde ili uverenja iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje da se vodi kao nezaposleno lice;

6) original ili fotokopiju uverenja o državljanstvu,

7) original ili fotokopiju potvrde o prebivalištu;

8) original ili fotokopiju uverenja da se protiv kandidata ne vodi postupak istrage i krivični postupak;

9) original ili fotokopiju uverenja da kandidat nije kažnjavan;

10) potpisanu izjavu u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam/a pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (dokumenta pod tačkom 5., 6., i 7. ), ili će to organ učiniti umesto njega.

Obrazac prijave kao i izjavu kojom se opredenjuje za jednu od dve mogućnosti (da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam), moguće je preuzeti na internet stranici opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rsu delu koji se odnosi na Konkurse, ili na pisarnici u uslužnom centru Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, Kralja Petra I 38. Popunjenu izjavu neophodno je dostaviti uz gore navedenu dokumentaciju kako bi organ mogao dalje da postupa. Potrebno je da kandidati izjavu potpišu svojeručno.

Podnošenje prijave:

Prijave se podnose u periodu od 20. maja do 7. juna 2019. godine, u zatvorenoj koverti, lično ili poštom na adresu Opština Mali Zvornik, Konkursnoj komisiji, Kralja Petra I 38, Mali Zvornik.

Sa naznakom: „JAVNI POZIV ZA ANGAŽOVANJE POPISIVAČA NA PROJEKTU „EFIKASNO UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM-ISKORAK KA BRŽEM RAZVOJU NAŠIH LOKALNIH SAMOUPRAVA“

Izbor kandidata:

Svi kandidati čije su prijave blagovremene i koji ispunjavaju uslove iz Javnog konkursa, biće testirani – testiranje će obuhvatiti proveru praktičnog znanja kandidata na računaru. Testiranje je eliminacionog karaktera i samo sa kanidatima koji prođu testiranje obaviće se intervju i bodovanje, a na osnovu toga doneti konačna Odluka o izboru.

O datumu i mestu testiranja kandidati će biti obavešteni telefonskim putem, putem elektronske pošte ili pošte, na brojeve i adrese koje su naveli u prijavi.

Ukoliko tokom trajanja popisa dođe do sprečenosti izabranog kandidata da izvršava obaveze iz ugovora ili ukoliko izabrani kandidat ne ispunjava obaveze iz ugovora u skladu sa projektnim zadatkom i planom rada, popisivač može biti zamenjen sa drugim kandidatom koji je sledeći na rang listi.

Opština Mali Zvornik će sa izabranim kandidatima potpisati ugovor o privremenim i povremenim poslovima na period od 6 meseci. Planirani period angažovanja popisivača je od 1. jula do 31. decembra 2019. godine.

NAPOMENA: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, odnosno prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi neće biti uzete u razmatranje.

Javni konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Mali Zvornik i na internet stranici opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs

Detaljne informacije se mogu dobiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, Kralja Petra I 38, kao i na telefon 015/7195-188 lokal 128.

 

Javni poziv za popisivače
Obrazac prijave
Opis poslova i kriterijumi izbora
Izjava
Rezultati javnog poziva