Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (”Sl.glasnik RS”, br.72/09, 81/09-ispr,64/10-odluka US,24/11,121/12, 42/13-odluka US,50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14), Opštinska uprava Opštine Mali Zvornik, Odeljenje za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove oglašava 

JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJU SAKAR U OPŠTINI MALI ZVORNIK

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju fekalne kanalizacije u naselju  Sakar u opštini Mali Zvornik, obaviće se od 25.06.2018godine do 02.07. 2018godine, u kancelariji broj 28.na prvom spratu u zgradi SO Mali Zvornik,ulica Kralja Petra I br. 38.

Investitor Urbanističkog projekta je Opština Mali Zvornik. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Javno urbanističko preduzeće ”Plan” Šabac.

Službeno lice Odeljenja za urbanizam, davaće osnovne informacije o urbanističkom projektu, zainteresovanim licima, svakog radnog dana u vremenu od 10-15oo časova.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica, mogu da izvrše  uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam opštinske uprave Mali Zvornik ul. Kralja Petra I broj 38. 

 

                                      OPŠTINSKA UPRAVA
                                         MALI ZVORNIK