Контролне листе инспекције за заштиту животне средине

KL-IZZS_01 Заштита од букe у животној средини

KL-IZZS_02 Заштита од нејонизујућих зрачења – коришћење извора нејонизујућих зрачења нискофреквентно подручје

KL-IZZS_03 Заштита од нејонизујућих зрачења – коришћење извора нејонизујућих зрачења вискофреквентно подручје

KL-IZZS_04 Заштита од нејонизујућих зрачења – овлашћење – испитивање

KL-IZZS_05 Заштита од нејонизујућих зрачења – овлашћење – систематско испитивање

KL-IZZS_06 Контролна листа за документацију

KL-IZZS_07 Контролна листа за складиштење отпада

KL-IZZS_08 Достава података према закону о заштити животне средине

KL-IZZS_09 Третман отпадних уља за добијање производа или производњу горива у енергетским или индустријским постројењима

KL-IZZS_10 Контролна листа за третман отпада

KL-IZZS_11 Контролна листа за oтпадну гуму

KL-IZZS_12 Контролна листа за отпадна уља

KL-IZZS_13 Контролна листа студија о процени утицаја

KL-IZZS_14 Контролна листа заштита ваздуха – обавезе за тачкасте и дифузне изворе загађивања из закона о заштити ваздуха

KL-IZZS_15 Контролна листа за утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом

План рада за 2020.год

План рада за 2019.год

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

План рада за 2018.год

План рада за 2017.год

Сагласност министарства на План рада за 2017 год.

Контролне листе комуналне инспекције

KL-KOI_01.1 Комуналне делатности – одржавање јавних бунара, чесми, шахтова и сливника

KL-KOI_01.2 Комуналне делатности – одржавање шахтова и сливника

KL-KOI_01.3 Kомуналне делатности – обезбеђивање јавног осветљења

KL-KOI_01.4 Kомуналне делатности – осветљавање зграда

KL-KOI_01.5 Kомуналне делатности – постављање светлећих натписа и клима уређаја

KL-KOI_01.6 Kомуналне делатности – кафилеријска делатност

KL-KOI_01.7 Kомуналне делатности – одржавање и заштита површина јавне намене

KL-KOI_01.8 Kомуналне делатности – коришћење површина јавне намене и других површина

KL-KOI_01.9 Kомуналне делатности – раскопавање површине јавне намене

KL-KOI_01.10 Kомуналне делатности – плакатирање

KL-KOI_01.11 Kомуналне делатности – уређење излога

KL-KOI_01.12 Kомуналне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

KL-KOI_01.13 Kомуналне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

KL-KOI_01.14 Kомуналне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

KL-KOI_02.1 Kонтрола држања домаћих животиња – пси и мачке

KL-KOI_02.2 Kонтрола држања домаћих животиња – голубови

KL-KOI_02.3 Kонтрола држања домаћих животиња – украсне егзотичне птице

KL-KOI_02.4 Kонтрола држања домаћих животиња – копитари и папкари

KL-KOI_03 Вршење димничарских услуга

KL-KOI_04 Забрана продаје алкохолних пића након 22,00 часа у трговинским објектима

KL-KOI_06.1 Јавна паркиралишта

KL-KOI_06.2 Јавна паркиралишта

KL-KOI_06.3 Јавна паркиралишта

KL-KOI_07.1 Коришћење површина јавне намене и других површина – летње баште

KL-KOI_07.2 Коришћење површина јавне намене и других површина – рекламне ознаке

KL-KOI_09.1 Минимум процеса рада за време штрајка у комуналним делатностима

KL-KOI_09.2 Минимум процеса рада за време штрајка у комуналним делатностима

KL-KOI_11.1 Одржавањe чистоће и одржавањe паркова, зелених и рекреационих површина

KL-KOI_11.2 Одржавањe чистоће и одржавањe паркова, зелених и рекреационих површина

KL-KOI_12 Одржавање пијаца

KL-KOI_14.1 Радно време угоститељских, занатских и трговинских објеката

KL-KOI_14.2 Радно време угоститељских, занатских и трговинских објеката

KL-KOI_14.3 Радно време угоститељских, занатских и трговинских објеката

KL-KOI_15 Санитарно -технички услови за испуштање отпадних вода у јавну канализацију

KL-KOI_16.1 Сахрањивање и гробља на подручју општине Мали Зворник

KL-KOI_16.2 Сахрањивање и гробља на подручју општине Мали Зворник

KL-KOI_16.3 Сахрањивање и гробља на подручју општине Мали Зворник

KL-KOI_17.1 Сахрањивање на подручју месних заједница општине Мали Зворник

KL-KOI_18.1 Управљање комуналним отпадом

KL-KOI_18.2 Управљање комуналним отпадом

План рада за 2020.год

План рада за 2019.год

Извештај о раду комуналне инспекције за 2018. годину

План рада за 2018.год

Извештај о раду комуналне инспекције за 2017. године

КОНТАКТИ ИНСПЕКЦИЈА

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

Мирослав Марковић
015/7 – 195 – 194
miroslav.markovic@malizvornik.rs

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР

Миливоје Танасковић
015/7 – 195 – 188 локал 124
milivoje.tanaskovic@malizvornik.rs

ТУРИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР

Мирослав Марковић
015/7 – 195 – 194
miroslav.markovic@malizvornik.rs

САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР

Миливоје Танасковић
015/7 – 195 – 188 локал 124
milivoje.tanaskovic@malizvornik.rs

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР

Бранко Андрић
015/7 – 195 – 188 локал 125
branko.andric@malizvornik.rs

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР

Драган Ракић
015/7 – 195 – 194
dragan.rakic@malizvornik.rs

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Мирослав Марковић
015/7 – 195 – 194
miroslav.markovic@malizvornik.rs

Актуелне вести у области инспекција: