• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

404-112/2019 - Израда пројектне документације за изградњу главног колектора фекалне канализације у Сакару

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда  пројектне документације за изградњу главног колектора фекалне канализације у Сакару - број 404-112, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за oтворени поступак за јавну набавку
Израда  пројектне документације за изградњу главног колектора фекалне канализације у Сакару

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-110/2019 - Изградња игралишта у Великој Реци - II фаза

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке Изградња игралишта  у Великој Реци- II фаза број 404-110,

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном поступку јавне набавке
Изградња игралишта у Великој Реци - II фаза

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-106/2019 - Набавка и испорука контролних ултразвучних водомера и повезивање са „Лора мрежом“

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Набавка и испорука контролних ултразвучних водомера и повезивање са „Лора мрежом“број  404-106, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Набавка и испорука контролних ултразвучних водомера и повезивање са „Лора мрежом“

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

404-105/2019 - Набавка култивисане имовине-набавка садница и израда пројекта за пошумљавање

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Набавка култивисане имовине-набавка садница и израда пројекта за пошумљавање број 404-105, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Набавка култивисане имовине-набавка садница и израда пројекта за пошумљавање

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена Конкурсна документација

05 - Обавештење о продужењу рока

404-104/2019 - Услуге израде пројекта парцелације Центар Радаља на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Услуге израде пројекта парцелације Центар Радаља на територији општине Мали Зворник - број 404-104, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за oтворени поступак за јавну набавку
Услуге израде пројекта парцелације Центар Радаља на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

 

404-099/2019 - Изградња игралишта у Великој Реци - II фаза

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке Изградња игралишта  у Великој Реци- II фаза број 404-99, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности
Изградња игралишта  у Великој Реци - II фаза

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна Конкурсне документације

04 - Обавештење о продужењу рока

05 - Одлука о обустави поступка

404-079/2019 - Текуће поправке и одржавање возног парка

Поступак набавке на које се Закон не примењује (члан 39. став 2. Закона о јавним набавкама, "Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), "Текуће поправке и одржавање возног парка".

Позив>>>

404-072/2019 - Услуге изнајмљивања покретних WC кабина за потребе манифестације

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Услуге изнајмљивања покретних WC кабина за потребе манифестације.

Молимо Вас да нам до 10.07.2019. године  до 12ºº часова доставите Вашу понуду  за Услуге изнајмљивања покретних WC  кабина за потребе манифестације.

У прилогу вам достављамо: образац понуде, техничку спецификацију и изјаву. 

Критеријум за избор најповољније понуде је: Најнижа понуђена цена.

Контакт особа: Драгана Марковић, 015/ 7195-188, локал 127 

Понуду доставити на адресу: Општинска управа Општине Мали Зворник, ул. Краља Петра I бр. 38, 15 318 Мали Зворник, „Услуге изнајмљивања покретних WC  кабина за потребе манифестације – број 404-72    - НЕ ОТВАРАТИ -”.

01 - Позив

404-070/2019 - Пружање угоститељских услуга за манифестације у организацији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Пружање угоститељских услуга за манифестације  у организацији општине Мали Зворник број 404-70, 

ОПШТИНСКA УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр. 38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Пружање угоститељских услуга за манифестације  у организацији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-065/2019 - Реконструкција и санација тоалета и терасе на Дому културе у Сакару

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-65
Дана:24.06.2019.године
МАЛИ ЗВОРНИК

                       

ПРЕДМЕТ:  Позив за достављање понуде 

Подаци о предмету набавке:

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о јавним набавкама, ''Службени гласник РС'' бр. 124/2012,14/2015,68/2015), Реконструкција и санација  тоалета и терасе на Дому културе у Сакару

01 - Позив

404-059/2019 - Набавка огревног дрвета и угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2019/2020 –Партија I-Огревно дрво –поновљени поступак

На основу члана 60.и 50. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – Набавка  огревног дрвета  и  угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2019/2020 –Партија I-Огревно дрво –поновљени поступак број 404-59, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Набавка  огревног дрвета  и  угља за потребе установа основног образовања за грејну сезону 2019/2020 –Партија I-Огревно дрво –поновљени поступак

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

Још чланака...

 1. 404-042/2019 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом
 2. 404-034/2019 - Набавка рачунарске и мрежне опреме за потребе општинске управе општине Мали Зворник
 3. 404-131/2018 - Израда планова детаљне регулације делова речних корита на подручју општине Мали Зворник
 4. 404-129/2018 - Израда пројекaта и извођење радова на постављању и пуштању у погон пречистача отпадних вода „Пилана“
 5. 404-105/2018 - Услуге пружања помоћи у кући за старија лица и особе са инвалидитетом
 6. 404-099/2018 - Дорада и усклађивање Главног пројекта фудбалског терена у Великој Реци са извођењем радова I фаза –Изградња свлачионица и постављање оградe
 7. 404-100/2018 - Израда пројекта система даљинског надзора и управљања водоводном мрежом
 8. 404-096/2018 - Израда Идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом ,пројектом за извођење ,елаборат заштите од пожара и главни пројекат заштите од пожара са изградњом постројења за пречишћавање отпадних вода Пилана
 9. 404-092/2018 - Угоститељске услуге за потребе општине Мали Зворник
 10. 404-091/2018 - Репрезентација за потребе општинске управе

Поткатегорије

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке