• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

404-045/2020 - Услуге превоза ученика, наставног особља и путника у јавном линијском градском и приградском саобраћају на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке - оквирног споразума – Услуге превоза ученика, наставног  особља  и путника у јавном линијском градском и приградском саобраћају на територији општине Мали Зворник број 404-45, 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр. 38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда за отворени поступак јавне набавке – оквирни споразум

      Услуге превоза ученика, наставног  особља  и путника у јавном линијском градском и приградском саобраћају на територији општине Мали Зворник

Позив

Конкурсна документација

404-037/2020 - Стручни надзор над извођењем радова од стране ЈКП „Дрина“ Мали Зворник на изградњи секундарне водоводне мреже у Амајићу и Доњој Трешњици

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Стручни надзор над извођењем радова од стране ЈКП „Дрина“ Мали Зворник на изградњи секундарне водоводне мреже у Амајићу и Доњој Трешњици број 404-37, 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр. 38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Стручни надзор над извођењем радова од стране ЈКП „Дрина“ Мали Зворник на изградњи секундарне водоводне мреже у Амајићу и Доњој Трешњици

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-036/2020 - Израда Студије изводљивости водоснабдевања треће зоне у насељу Радаљ (обухватити комплекс Радаљске бање)

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда Студије изводљивости водоснабдевања треће зоне  у насељу  Радаљ (обухватити комплекс Радаљске бање) број 404-36 , Oпштинска управа Мали Зворник,  објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном  поступку јавне набавке број ЈН 404-36 

Израда Студије изводљивости водоснабдевања треће зоне  у насељу  Радаљ (обухватити комплекс Радаљске бање)

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена Конкурсна документација

404-035/2020 - Израда хидролошко-хидрауличкe студијe режима великих вода и меродавних протицаја водотока Црни Радаљ са хидрауличким прорачуном отвора мостова за меродавну велику воду

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда хидролошко-хидрауличкe студијe режима великих вода  и меродавних протицаја водотока Црни Радаљ са хидрауличким прорачуном  отвора мостова  за меродавну велику воду  број 404-35 , Oпштинска управа Мали Зворник,  објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном  поступку јавне набавке број ЈН 404-35 

Израда хидролошко-хидрауличкe студијe режима великих вода и меродавних протицаја водотока Црни Радаљ са хидрауличким прорачуном  отвора мостова за меродавну велику воду

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измена и допуна конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Појашњење конкурсне документације

404-033/2020 - Израда елабората о геотехничким условима за израду плана детаљне регулације „Радаљска бања“ у општини Мали Зворник

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда елабората о геотехничким условима за израду плана детаљне регулације „Радаљска бања“ у општини Мали Зворник  број 404-33 , Oпштинска управа Мали Зворник,  објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном  поступку јавне набавке број ЈН 404-33 

Израда елабората о геотехничким условима за израду плана детаљне регулације „Радаљска бања“ у општини Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измене и допуне конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

404-029/2020 - Друга измена и допуна плана генералне регулације насеља Мали Зворник

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Друга измена и допуна плана генералне регулације  насеља Мали Зворник број 404-29 , Oпштинска управа Мали Зворник,  објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном  поступку јавне набавке број ЈН 404-29 

Друга измена и допуна плана генералне регулације  насеља Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измена и допуна конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

404-031/2020 - Израда плана детаљне регулације за изградњу насељске саобраћајнице у Сакару и регулисање потока у засеоку Шахмановићи,општина Мали Зворник

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда плана детаљне регулације за изградњу насељске саобраћајнице у Сакару и регулисање потока у засеоку Шахмановићи,општина Мали Зворник број 404-31 , Oпштинска управа Мали Зворник,  објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном  поступку јавне набавке број ЈН 404-31 

Израда плана детаљне регулације за изградњу насељске саобраћајнице у Сакару и регулисање потока у засеоку Шахмановићи,општина Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измена и допуна конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Појашњење конкурсне документације

07 - Измена и допуна конкурсне документације

404-030/2020 - Пројекат речног потока у засеоку Шахмановићи у Сакару на територији општине Мали Зворник - Израда Идејног решења и хидролошке студије

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Пројекат речног потока у засеоку Шахмановићи у Сакару на територији општине Мали Зворник - Израда Идејног решења и хидролошке студије број 404-30 , Oпштинска управа Мали Зворник,  објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном  поступку јавне набавке број ЈН 404-30 

Пројекат речног потока у засеоку Шахмановићи у Сакару на територији општине Мали Зворник - Израда Идејног решења и хидролошке студије

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Појашњење Конкурсне документације

06 - Појашњење Конкурсне документације

07 - Измена и допуна конкурсне документације

404-028/2020 - Радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник број 404-28, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку oтворени поступак-оквирни споразум
Радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-025/2020 - Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику- Доње Насеље (Нови Мост)

На основу члана 60. и 40.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању јавне набавке  Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику- Доње Насеље (Нови Мост ) број 404-25 

ОПШТИНСКA УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК

КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за јавну набавку  

Израда постројења за пречишћавање отпадних вода у Малом Зворнику- Доње Насеље (Нови Мост)

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-021/2020 - Изградња игралишта у Великој Реци - II фаза

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке Изградња игралишта  у Великој Реци- II фаза број 404-21, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку јавне набавке
Изградња игралишта  у Великој Реци - II фаза

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

Још чланака...

 1. 404-004/2020 - Набавка електричне енергије
 2. Јавни позив за за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника на територији Општине Мали Зворник
 3. 404-002/2020 - Набавка нафтних деривата и мазива за потребе општине Мали Зворник
 4. 404-123/2019 - Услуге израде пројекта парцелације Центар Радаља на територији општине Мали Зворник
 5. 404-122/2019 - Адаптација и санација објекта Дома културе у Цулинама и адаптација и санација архиве и две канцеларије у објекту општинске управе Мали Зворник обликоване у партије
 6. 404-117/2019 - Набавка апарата за коричење
 7. 404-079/2019 - Текуће поправке и одржавање возног парка
 8. 404-072/2019 - Услуге изнајмљивања покретних WC кабина за потребе манифестације
 9. 404-070/2019 - Пружање угоститељских услуга за манифестације у организацији општине Мали Зворник
 10. 404-065/2019 - Реконструкција и санација тоалета и терасе на Дому културе у Сакару

Поткатегорије

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке