На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број 404-59  од 30.07.2015. године, Фонд за развој  општине Мали Зворник, дана 30.07.2015. године, објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у отвореном поступку јавне набавке број ЈН 1/2015 

Набавка квалитетних приплодних грла јагањаца сјеничке расе оваца 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Фонд за развој општине Мали Зворник,Краља Петра I 38, 15318 Мали Зворник, www.malizvornik.rs  

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: добра

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет набавке су Набавка квалитетних приплодних грла јагањаца сјеничке расе оваца- 218 женских грла, која су ојагњена у 2015.години  а најкасније до 10.06.2015.године, минималне тежине 30 кг, – 15 мушких грла, која су ојагњена у 2015.години  а најкасније до 10.03.2015.године, а према техничкој спецификацији наведеној у конкурсној документацији.

Назив и ознака из општег речника набавке: 03322100 – овце

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници општине www.malizvornik.rs, а може се преузети и непосредно у просторијама Општине Мали Зворник

Начин подношења понуде и рок: Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу Наручиоца – Фонд за за развој општине Мали Зворник Краља Петра I 38, 15318 Мали Зворник, сваког радног дана од 07 до 15 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком – „ПОНУДА Набавка квалитетних приплодних грла јагањаца сјеничке расе оваца ЈН 1/2015  НЕ ОТВАРАТИ

Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда је    31.08.2015. године до 12,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 31.08.2015. године у 12:15 часова у просторијама Општине Мали Зворник,Краља Петра I 38, 15318 Мали Зворник, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања предметне јавне набавке, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).

Рок за доношење одлуке: Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Лица за контакт: Бранко Радић, тел.015/472-859, мобилни телефон: 069/8046210 сваког радног дана (понедељак-петак) у периоду од 7 до 15 часова. 

 

                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
                                             ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Позив за подношење понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење>>>

Измена и допуна>>>

Обавештење о закључењу уговора>>>