Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1323    
Дана, 28.06.2018. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

            На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

ОСАМНАЕСТУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 06. ЈУЛ (ПЕТАК) 2018. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

      За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :   

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ПОДРИЊА, ПОДГОРИНЕ И РАЂЕВИНЕ ИЗ ЛОЗНИЦЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2017. – 31.12.2017. ГОДИНЕ.
 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 5. ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ГРАЂАНА У ПРОЦЕС ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 2018-2021.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ И УДРУЖИВАЊА СА ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА У СЛИВУ РЕКЕ ДРИНЕ.
 11. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА ТЕШКО ОБОЛЕЛИМ ЧЛАНОМ У ПОРОДИЦИ И ПОРОДИЦИ СА СЛЕПИМ ИЛИ СЛАБОВИДИМ ЧЛАНОМ ПОРОДИЦЕ.
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦРВЕНКАПА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.
 16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И РУКОВОДСТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У ПЕРИОДУ ОД 01. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ.
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА.
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ  И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ПУТА У ВЕЛИКОЈ РЕЦИ, ОД ДРЖАВНОГ ПУТА ДО УКЛАПАЊА У ПУТ О-29, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК.
 20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ПУТА У ВЕЛИКОЈ РЕЦИ, ОД ДРЖАВНОГ ПУТА ДО УКЛАПАЊА У ПУТ О-29, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК.
 21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НАСЕЉСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У ДОЊОЈ БОРИНИ, У ДУЖИНИ ОКО 650 МЕТАРА И РЕГУЛИСАЊЕ БУЈИЧНОГ ПОТОКА ТЗВ. ЦРКВЕЊАК, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК (НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ Н-24 ЦЕНТАР – БРЕЗАЦИ У ДОЊОЈ БОРИНИ).
 22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НАСЕЉСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У ДОЊОЈ БОРИНИ, У ДУЖИНИ ОКО 650 МЕТАРА И РЕГУЛИСАЊЕ БУЈИЧНОГ ПОТОКА ТЗВ. ЦРКВЕЊАК, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК (НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ Н-24 ЦЕНТАР – БРЕЗАЦИ У ДОЊОЈ БОРИНИ).
 23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ”БРАЋА РИБАР” ДОЊА БОРИНА.
 24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ”СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ” РАДАЉ.
 25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” МАЛИ ЗВОРНИК.
 26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ”МИЛОШ ГАЈИЋ” АМАЈИЋ.
 27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
 29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
 30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 32. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 33. РАЗНО

                                       ПРЕДСЕДНИК
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                  Радован Тадић, с.р.