Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1007    
Дана, 17.05.2018. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

           На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08),  

С А З И В А М 

СЕДАМНАЕСТУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 25. МАЈ (ПЕТАК) 2018. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч. 

      За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :  

 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ.
 2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК И ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ.
 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ.
 5. ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА ЗА 2018. ГОДИНУ.
 6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ.
 8.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА И СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2017. ГОДИНУ.
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК (материјал ће бити накнадно достављен).
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА (ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ) (комплетан материјал ће бити достављен шефовима одборничких група).
 13. ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ( материјал ће бити достављен шефовима одборничких група).
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЕКОНОМСКОЈ ЦЕНИ УСЛУГА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ.
 15. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ .
 16. ИЗБОР ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 17. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 18. РАЗНО.

                                       ПРЕДСЕДНИК
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                  Радован Тадић, с.р.