Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 797    
Дана, 19.04.2018. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

           На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08),  

С А З И В А М 

ШЕСНАЕСТУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 27. АПРИЛ (ПЕТАК) 2018. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч. 

      За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :  

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О КОНСТАТАЦИЈИ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И РУКОВОДСТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У ПЕРИОДУ ОД ЈУЛА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ.
 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ  БИБЛИОТЕКЕ ”17. СЕПТЕМБАР” МАЛИ ЗВОРНИК.
 4. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ  БИБЛИОТЕКЕ ”17. СЕПТЕМБАР” МАЛИ ЗВОРНИК.
 5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ  ЗВОРНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ.
 6.  ИЗВЕШТАЈ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА О ПРАВИМА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ.
 7. ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ  ЗВОРНИКА ЗА 2018. ГОДИНУ.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК (предлог ће дати Комисија за избор, именовања и друштвена признања уколико се усвоји Предлог Одлуке из тачке 12).
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ УСЛУГЕ ОБИЛАСКА ”ПОДЗЕМНОГ ГРАДА КАРАЂОРЂЕВИЋА” У МАЛОМ ЗВОРНИКУ, ОБИЛАСКА ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ”ЗВОРНИК” И ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ВОЖЊЕ СПЛАВОМ – КАТАМАРАНОМ ПО ЗВОРНИЧКОМ ЈЕЗЕРУ.
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ.
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗДАВАЊУ БИЛТЕНА ”МАЛИ ЗВОРНИК”.
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЕКОНОМСКОЈ ЦЕНИ УСЛУГА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ.
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018 ГОДИНУ (комплетан Програм биће објављен на сајту Општине Мали Зворник). Годишњи програм>>>       Катастарске парцеле у државној својини>>>
 19. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ (материјал ће бити накнадно достављен).
 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” У МАЛОМ ЗВОРНИКУ.
 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” МАЛИ ЗВОРНИК.
 22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ПУТНИХ И ДРУГИХ ТРОШКОВА И ИЗГУБЉЕНЕ ЗАРАДЕ ОДБОРНИЦИМА, ЧЛАНОВИМА РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК, ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ПРЕДСЕДНИЦИМА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА  ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
 25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА, ЗАСЕЛАКА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ ”17. СЕПТЕМБАР” МАЛИ ЗВОРНИК.
 30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ ”17. СЕПТЕМБАР” МАЛИ ЗВОРНИК.
 31. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (материјал ће бити накнадно достављен).
 32. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 33. РАЗНО. 

                                       ПРЕДСЕДНИК
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                  Радован Тадић, с.р.