Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 254    
Дана, 06.02.2018. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

           На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М
ПЕТНАЕСТУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 14. ФЕБРУАР (СРЕДА) 2018. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч. 

   За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д :  

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ.
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА И УКЛАЊАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА У НАСЕЉУ МАЛИ ЗВОРНИК-ПРВА ФАЗА.
 4. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ТРОШКОВА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА ТЕШКО ОБОЛЕЛИМ ЧЛАНОМ У ПОРОДИЦИ И ПОРОДИЦИ СА СЛАБОВИДИМ ЧЛАНОМ ПОРОДИЦЕ.
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТПИСУ И КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ПРЕМА ГРАЂЕВИНСКОМ ПРЕДУЗЕЋУ МОСТОГРАДЊА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД
 7. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ БРОЈ 01-53/3 ОД 29.01.2018. ГОДИНЕ.
 8. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О УСВАЈАЊУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА И СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ЗА 2018. ГОДИНУ
 9. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР 2017. ГОДИНЕ – ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ.
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.
 12. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 13. РАЗНО.

                                       ПРЕДСЕДНИК
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                  Радован Тадић, с.р.