Republika Srbija
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK
Broj: 06- 2449     
Dana, 14.12.2017. godine
MALI ZVORNIK 

                    Na osnovu člana 43. Statuta opštine Mali Zvornik (”Sl. list opštine Mali Zvornk”, broj 5/15 – prečišćen tekst) i člana 41. i 42. Poslovnika Skupštine opštine Mali Zvornik (”Sl. list opštine Mali Zvornik”, broj 13/08), 

S A Z I V A M

ČETRNAESTU REDOVNU  SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE MALI ZVORNIK
ZA 22. DECEMBAR (PETAK) 2017. GODINE SA POČETKOM U 1000 č. 

   Za ovu sednicu predlažem sledeći

D N E V N I   R E D : 

 1. PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU PRVE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE MALI ZVORNIK.
 2. PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU PRVE IZMENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPŠTINE MALI ZVORNIK.
 3. PREDLOG ODLUKE  O BUDŽETU OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA 2018. GODINU.
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA U SISTEMU JAVNOG SEKTORA OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA 2017. GODINU.
 5. PREDLOG KADROVSKOG PLANA U OPŠTINSKOJ UPRAVI I OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA 2018. GODINU.
 6. PREDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANOVA TELA ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA.
 7. PREDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ”DRINA” MALI ZVORNIK O IZMENI I DOPUNI PROGRAMA POSLOVANJA JKP ”DRINA” MALI ZVORNIK  ZA 2017. GODINU BROJ 01-1554/1 OD 29.11.2017. GODINE.
 8. RAZMATRANJE PROGRAM POSLOVANJA JKP ”DRINA” MALI ZVORNIK  ZA 2018. GODINU.
 9. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU MINIMALNOG IZNOSA IZDVAJANJA ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE I NAKNADE ZA RAD PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA.
 10. PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2018. GODINU U OPŠTINI MALI ZVORNIK (Predlog LAPZ za 2018. godinu dat je okvirno kao za 2017. godinu do donošenja i objavljivanja Republičkog plana zapošljavanja za 2018. godinu).
 11. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI ZVORNIK.
 12. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI NA TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK.
 13. PREDLOG ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE MALI ZVORNIK O REALIZACIJI BUDŽETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U DELU PLANIRANIH RASHODA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2018. GODINU.
 14. PREDLOG  ODLUKE O DODELI TEKUĆE SUBVENCIJE JKP ”DRINA” MALI ZVORNIK.
 15. PREDLOG  REŠENJA O VISINI RODITELJSKOG  DODATKA.
 16. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROŠIRENJU DELATNOSTI DOMA ZDRAVLJA ”MALI ZVORNIK” IZ MALOG ZVORNIKA.
 17. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI STATUTA DOMA ZDRAVLJA ”MALI ZVORNIK” IZ MALOG ZVORNIKA .
 18. PREDLOG ODLUKE O OBLASTIMA ILI VRSTAMA PROPISA ZA KOJE JE OBAVEZNA JAVNA RASPRAVA PRILIKOM DONOŠENJA PROPISA (materijal će biti naknadno dostavljen).
 19. RAZMATRANJE PREDLOGA GRUPE ODBORNIKA ZA RAZREŠENJE ČLANA KOMISIJE ZA IZBOR, IMENOVANJA I DRUŠTVENA PRIZNANJA.
 20. RAZMATRANJE PREDLOGA GRUPE ODBORNIKA ZA IMENOVANJE ČLANA KOMISIJE ZA IZBOR, IMENOVANJA I DRUŠTVENA PRIZNANJA.
 21. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE BUDŽETSKOG FONDA ZA PRUŽANJE PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE MERA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK.
 22. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE BUDŽETSKOG FONDA ZA PRUŽANJE PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE MERA POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK.
 23. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ”MALI ZVORNIK” IZ MALOG ZVORNIKA.
 24. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ”MALI ZVORNIK” IZ MALOG ZVORNIKA.
 25. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA ”MALI ZVORNIK” MALI ZVORNIK.
 26. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU DVA ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA ”MALI ZVORNIK” MALI ZVORNIK.
 27.  PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE MALI ZVORNIK.
 28. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU ČLANA  ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE ”BRAĆA RIBAR” DONJA BORINA.
 29. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE ”BRAĆA RIBAR” DONJA BORINA.
 30. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU DVA ČLANA  ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE ”STEVAN FILIPOVIĆ” RADALJ.
 31. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE ”STEVAN FILIPOVIĆ” RADALJ.
 32. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE ”MILOŠ GAJIĆ” AMAJIĆ.
 33. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE ”MILOŠ GAJIĆ” AMAJIĆ.
 34. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE MALI ZVORNIK.
 35. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE MALI ZVORNIK.
 36. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE ”CRVENKAPA” MALI ZVORNIK.
 37. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE ”CRVENKAPA” MALI ZVORNIK.
 38. ODBORNIČKA PITANJA.
 39. RAZNO.

                                       PREDSEDNIK
                              SKUPŠTINE OPŠTINE
                                  Radovan Tadić, s.r.