Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 2449     
Дана, 14.12.2017. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

ЧЕТРНАЕСТУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 22. ДЕЦЕМБАР (ПЕТАК) 2017. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч. 

   За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ.
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА У СИСТЕМУ ЈАВНОГ СЕКТОРА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 5. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК  ЗА 2017. ГОДИНУ БРОЈ 01-1554/1 ОД 29.11.2017. ГОДИНЕ.
 8. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК  ЗА 2018. ГОДИНУ.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНОГ ИЗНОСА ИЗДВАЈАЊА ЗА ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ДЕЛОВА ЗГРАДЕ И НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК (Предлог ЛАПЗ за 2018. годину дат је оквирно као за 2017. годину до доношења и објављивања Републичког плана запошљавања за 2018. годину).
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 14. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 15. ПРЕДЛОГ  РЕШЕЊА О ВИСИНИ РОДИТЕЉСКОГ  ДОДАТКА.
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРОШИРЕЊУ ДЕЛАТНОСТИ ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА.
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА .
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБЛАСТИМА ИЛИ ВРСТАМА ПРОПИСА ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ЈАВНА РАСПРАВА ПРИЛИКОМ ДОНОШЕЊА ПРОПИСА (материјал ће бити накнадно достављен).
 19. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ГРУПЕ ОДБОРНИКА ЗА РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА И ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА.
 20. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ГРУПЕ ОДБОРНИКА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР, ИМЕНОВАЊА И ДРУШТВЕНА ПРИЗНАЊА.
 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА.
 24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА.
 25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” МАЛИ ЗВОРНИК.
 26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” МАЛИ ЗВОРНИК.
 27.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”БРАЋА РИБАР” ДОЊА БОРИНА.
 29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”БРАЋА РИБАР” ДОЊА БОРИНА.
 30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ” РАДАЉ.
 31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ” РАДАЉ.
 32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”МИЛОШ ГАЈИЋ” АМАЈИЋ.
 33. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”МИЛОШ ГАЈИЋ” АМАЈИЋ.
 34. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 35. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 36. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦРВЕНКАПА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 37. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦРВЕНКАПА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 38. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 39. РАЗНО.

                                       ПРЕДСЕДНИК
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                  Радован Тадић, с.р.