Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 2217     
Дана, 20.11.2017. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

ТРИНАЕСТУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 28. НОВЕМБАР (УТОРАК) 2017. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч. 

             За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

 1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.2017. – 30.06.2017. ГОДИНЕ.
 2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.2017. – 30.09.2017. ГОДИНЕ.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЧЕТВРТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦРВЕНКАПА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА РАДНУ 2016/2017 ГОДИНУ.
 5. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦРВЕНКАПА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА РАДНУ 2017/2018 ГОДИНУ. 
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ”СТАРИ МОСТ” У МАЛОМ ЗВОРНИКУ.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ”СТАРИ МОСТ” У МАЛОМ ЗВОРНИКУ.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ САКАР У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ САКАР У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА.
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОВЛАШЋЕНИМ И ОСПОСОБЉЕНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ НАЦРТА УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ”МЕМОРИЈАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ  ВРЕДНОСТИ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ЦЕРА” ДОО ШАБАЦ.
 14. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА.
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 16. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ УСЛУГЕ ОБИЛАСКА ”ПОДЗЕМНОГ ГРАДА КАРАЂОРЂЕВИЋА” У МАЛОМ ЗВОРНИКУ, ОБИЛАСКА ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ”ЗВОРНИК” И ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ВОЖЊЕ СПЛАВОМ – КАТАМАРАНОМ ПО ЗВОРНИЧКОМ ЈЕЗЕРУ.
 18. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ И ПОМОЋИ У НАТУРИ У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК.
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” У МАЛОМ ЗВОРНИКУ.
 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” У МАЛОМ ЗВОРНИКУ (материјал ће бити накнадно достављен).
 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА.
 22. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 23. РАЗНО. 

                                       ПРЕДСЕДНИК
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                  Радован Тадић, с.р.