Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1789     
Дана, 21.09.2017. године
МАЛИ ЗВОРНИК

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

ДВАНАЕСТУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 29. СЕПТЕМБАР (ПЕТАК) 2017. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

 

 

             За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 2. ПРЕДЛОГ ТРЕЋИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ И ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ.
 4. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА.
 5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ СИМБОЛА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
 7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ И ПРОПИСЕ.
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСЈЕ ЗА СТАТУТ И ПРОПИСЕ.
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ  И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА.
 12. ИЗБОР ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 13. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 14. РАЗНО. 

          Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 471-957. 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК
                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                           Радован Тадић, с.р.