Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1597     
Дана, 29.08.2017. године
МАЛИ ЗВОРНИК

                      На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

ЈЕДАНАЕСТУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 31. АВГУСТ (ЧЕТВРТАК) 2017. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

 

 

             За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ”ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ И ДЕФИНИСАЊЕ РЕГУЛАЦИОНЕ ШИРИНЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА О 22 И О 22.2” У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК.
 2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О ИЗМЕНИ  ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК  ЗА 2017. ГОДИНУ БРОЈ   01-1175/1 ОД 22.08.2017. ГОДИНЕ.       
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О УСВАЈАЊУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О УСВАЈАЊУ ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА У СИСТЕМУ ЈАВНОГ СЕКТОРА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.     
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ”ЦРВЕНКАПА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ”ЦРВЕНКАПА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 11. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 12. РАЗНО. 

              Образложење: У складу са чланом 45. Пословника Скупштине општине Мали Зворник којим је прописано да рок за достављање позива за седницу може бити краћи од седам дана, изузетно, у хитним случајевима, када за то постоје оправдани разлози, позив за седницу са материјалом одборницима се доставља у року краћем од седам дана пре дана одржавања седнице. Разлог таквог поступања у овом случају је потреба усаглашавања Одлуке о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време  у организационим облицима у систему јавног сектора  општине Мали Зворник за 2017. годину у складу са чланом 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 68/15 и 81/15 – Одлука УС РС) и чланом  7. тачка 29. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 61/17), како би у законском року организациони облици из система локалне самоуправе општине Мали Зворник, чији је број запослених на неодређено време већи од максималног броја запослених, смањили број запослених, односно спровели рационализацију запослених на неодређено време. 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК
                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                           Радован Тадић, с.р.