Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06- 1211     

Дана, 06.07.2017. године

МАЛИ ЗВОРНИК 


На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08),

  

С А З И В А М

ДЕСЕТУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 14. ЈУЛ (ПЕТАК) 2017. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

 

              За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА.
 3. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И РУКОВОДСТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У ПЕРИОДУ ОД  ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ ДО ЈУНА 2017. ГОДИНЕ.
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА У СИСТЕМУ ЈАВНОГ СЕКТОРА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМН ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 12. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 13. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА.
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА  ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ.
 18. ПРЕДЛОГ ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ НА ЗЕМЉИШТЕ ОБУХВАЋЕНО АДМИНИСТРАТИВНИМ ПРЕНОСОМ ПО РЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК БРОЈ 03-465-54/13-2011 ОД 04.04.2016. ГОДИНЕ.
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.
 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА.
 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 22. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 23. РАЗНО.  

                                                                ПРЕДСЕДНИК
                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                            Радован Тадић, с.р.