Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06 – 1144    
Дана, 30.06.2017. године
МАЛИ ЗВОРНИК  

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

ДЕВЕТУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 04. ЈУЛ (УТОРАК) 2017. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч.

 

 

             За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

  1.    ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК. (материјал ће бити накнадно достављен)
  2.    ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О КОНСТАТАЦИЈИ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК. материјал ће бити накнадно достављен)
  3.   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА У СИСТЕМУ ЈАВНОГ СЕКТОРА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
  4.    ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
  5.    ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ И ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
  6.   ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ.
  7.    ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА.
  8.   ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
  9.    ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
  10. РАЗНО. 

            Образложење: У складу са чланом 45. Пословника Скупштине општине Мали Зворник којим је прописано да рок за достављање позива за седницу може бити краћи од седам дана , изузетно, у хитним случајевима, када за то постоје оправдани разлози, позив за седницу са материјалом одборницима се доставља у року краћем од седам дана пре дана одржавања седнице. Разлог таквог поступања у овом случају је потреба усаглашавања Одлуке о II изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2017.годину са Трезором и слања извештаја који се доставља до 5-ог у месецу као и благовремено доношење Одлуке о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време  у организационим облицима у систему јавног сектора  општине Мали Зворник за 2017. годину у складу са чланом 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ број 68/15 и 81/15 – Одлука УС РС) и чланом  7. тачка 29. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 61/17), како би у законском року организациони облици из система локалне самоуправе општине Мали Зворник, чији је број запослених на неодређено време већи од максималног броја запослених, смањили број запослених, односно спровели рационализацију запослених на неодређено време. 

                                                                 ПРЕДСЕДНИК
                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                             Радован Тадић, с.р.