Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 914       
Дана, 01.06.2017. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

 

С А З И В А М

ОСМУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 09. ЈУН (ПЕТАК) 2017. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

 

              За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ.
 2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНОГ  ЗАВРШНОГ РАЧУНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ.
 3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК  ЗА 2017. ГОДИНУ БРОЈ 03-736/6 ОД 25.05.2017. ГОДИНЕ.
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 5. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ (материјал ће бити накнадно достављен).
 6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА”  МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2016. ГОДИНУ.
 9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ   ЦРВЕНОГ КРСТА МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ.
 10. ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 11. ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ НА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА (ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ).
 13. ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА.
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФОРМИРАЊУ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
 22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК (материјал ће бити накнадно достављен).
 23. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 24. РАЗНО. 

                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                            Радован Тадић, с.р.