Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 367       
Дана, 09.03.2017. године
МАЛИ ЗВОРНИК

 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

ШЕСТУ РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 17. МАРТ  (ПЕТАК) 2017. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч. 

За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

 1. ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ ПОДРИЊА, ПОДГОРИНЕ И РАЂЕВИНЕ ИЗ ЛОЗНИЦЕ.
 2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР 2016. ГОДИНЕ – ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  ОПШТИНСКИМ  И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА КОМЕ НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ОКУПЉАЊЕ ГРАЂАНА.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИСПРАВКЕ ТЕКСТА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК.
 7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК  ЗА 2017. ГОДИНУ БРОЈ 03-1416/2 ОД 30.01.2017. ГОДИНЕ.
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК  ЗА 2017. ГОДИНУ БРОЈ 01-269/1 ОД 03.03.2017. ГОДИНЕ.
 9. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017 ГОДИНУ (комплетан Програм биће објављен на сајту Општине Мали Зворник).
 11. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА.
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 17. ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА САВЕТЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА.
 18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ.
 19. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 20. РАЗНО. 

          Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 471-957. 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                   Радован Тадић, с.р.