Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-505
Дана, 28.02.2020. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 42. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 21/18) и члана 90. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 4/19), 

С А З И В А М

33. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 03. МАРТ (УТОРАК) 2020. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч.

 

За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :   

 

 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И РУКОВОДСТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У ПЕРИОДУ ОД 01. ЈУЛА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ.

 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА У СИСТЕМУ ЈАВНОГ СЕКТОРА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 4. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ.
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА (ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ) (комплетан материјал је у складу са чланом 98. Пословника Скупштине општине Мали Зворник објављен на интернет страници општине Мали Зворник).
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УКЉУЧИВАЊУ ГРАЂАНА У БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИЈЕ ”МАЛИ ЗВОРНИК ПО МЕРИ ГРАЂАНА”.
 7. РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31-12.2019. ГОДИНЕ.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ (комплетан материјал је у складу са чланом 98. Пословника Скупштине општине Мали Зворник објављен на интернет страници општине Мали Зворник).
 9. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ .
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
 14. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 15. РАЗНО.

ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                                                                                                                             Радован Тадић, с.р.

Образложење: У складу са чланом 96. Пословника Скупштине општине Мали Зворник којим је прописано да у ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине, председник Скупштине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева. Разлог таквог поступања у овом случају је потреба доношења другог ребаланса буџета општине Мали Зворник за 2020. годину, а због хитности повраћаја неутрошених средства комесаријату за избеглице, а по основу Уговора о сарадњи и Захтева за повраћај неутрошених средстава.