Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-2227
Дана, 13.12.2019. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 42. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 21/18) и члана 90. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 4/19), 

С А З И В А М

31. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 20ДЕЦЕМБАР (ПЕТАК) 2019. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч.

 

За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :   

 

 1.  ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ.
 2.  ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ.
 3.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК  ЗА ПЕРИОД 2020-2027. ГОДИНЕ. (комплетан материјал је у складу са чланом 98. Пословника Скупштине општине Мали Зворник објављен на интернет страници општине Мали Зворник). Преузмите ОВДЕ
 4.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ПУТА У ВЕЛИКОЈ РЕЦИ, ОД ДРЖАВНОГ ПУТА ДО УКЛАПАЊА У ПУТ О-29, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК. (комплетан материјал је у складу са чланом 98. Пословника Скупштине општине Мали Зворник објављен на интернет страници општине Мали Зворник). Преузмите ОВДЕ
 5.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ САКАР У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК. (комплетан материјал је у складу са чланом 98. Пословника Скупштине општине Мали Зворник објављен на интернет страници општине Мали Зворник). Преузмите ОВДЕ
 6.  РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК  ЗА 2020. ГОДИНУ.
 7.  РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О УСВАЈАЊУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА И СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ .
 8.   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ.
 9.   ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.(материјал ће бити накнадно достављен)
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СУБВЕНЦИЈА ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ПОДСТИЦАЈ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА.. (материјал ће бити накнадно достављен)
 11. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, КОРИШЋЕЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА И ДРУГИМ ИМОВИНСКИМ ПРАВИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 13. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 14. РАЗНО.
          Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 471-957.

                                        

                                                                        ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, с.р.