Republika Srbija
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK
Broj: 06-2039
Dana, 21.11.2019. godine
MALI ZVORNIK 

                    Na osnovu člana 42. Statuta opštine Mali Zvornik (”Sl. list opštine Mali Zvornk”, broj 21/18) i člana 90. Poslovnika Skupštine opštine Mali Zvornik (”Sl. list opštine Mali Zvornik”, broj 4/19), 

S A Z I V A M

30. REDOVNU  SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE MALI ZVORNIK
ZA 29. NOVEMBAR (PETAK) 2019. GODINE SA POČETKOM U 10 00 č.

 

Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I   R E D :   

 1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA PERIOD 01.01.2019. – 30.09.2019. GODINE.
 2. PREDLOG  ODLUKE O TREĆIM IZMENAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA 2019. GODINU.
 3. PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ”STARI MOST” U MALOM ZVORNIKU (kompletan materijal je u skladu sa članom 98. Poslovnika Skupštine opštine Mali Zvornik objavljen na internet stranici opštine Mali Zvornik). – PREUZMITE MATERIJAL
 4.  PREDLOG ODLUKE O DRUGOJ IZMENI I DOPUNI PLANA GENERALNE REGULACIJE MALI ZVORNIK, OPŠTINA MALI ZVORNIK.
 5. PREDLOG ODLUKE DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU NA DRUGOJ IZMENI I DOPUNI PLANA GENERALNE REGULACIJE MALI ZVORNIK, OPŠTINA MALI ZVORNIK.
 6. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU NASELJSKE SAOBRAĆAJNICE U SAKARU I REGULISANJE POTOKA U ZASEOKU ŠAHMANOVIĆI, OPŠTINA MALI ZVORNIK.
 7. PREDLOG ODLUKE DA SE NE IZRAĐUJE STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU NASELJSKE SAOBRAĆAJNICE U SAKARU I REGULISANJE POTOKA U ZASEOKU ŠAHMANOVIĆI, OPŠTINA MALI ZVORNIK.
 8.  PREDLOG ODLUKE O PRIBAVLJANJU, KORIŠĆENJU, RASPOLAGANJU I UPRAVLJANJU STVARIMA I DRUGIM IMOVINSKIM PRAVIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE MALI ZVORNIK. (materijal će biti naknadno dostavljen)
 9.  PREDLOG ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI NA TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK.
 10. 10.  RAZMATRANJE IZVEŠTAJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ”DRINA” MALI ZVORNIK O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD OD 01.01.-30.09.2019. GODINE.
 11. 11. ODBORNIČKA PITANJA.
 12. RAZNO. 
          Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti obavestite na telefon 471-957.

                                                              ZAMENIK PREDSEDNIKA
                                                               SKUPŠTINE OPŠTINE
                                                             Aleksandar Vračević, s.r.