Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-2039
Дана, 21.11.2019. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 42. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 21/18) и члана 90. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 4/19), 

С А З И В А М

30. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 29. НОВЕМБАР (ПЕТАК) 2019. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч.

 

За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :   

 1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. – 30.09.2019. ГОДИНЕ.
 2. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ”СТАРИ МОСТ” У МАЛОМ ЗВОРНИКУ (комплетан материјал је у складу са чланом 98. Пословника Скупштине општине Мали Зворник објављен на интернет страници општине Мали Зворник). – ПРЕУЗМИТЕ МАТЕРИЈАЛ
 4.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАЛИ ЗВОРНИК, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК.
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ НА ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАЛИ ЗВОРНИК, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НАСЕЉСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У САКАРУ И РЕГУЛИСАЊЕ ПОТОКА У ЗАСЕОКУ ШАХМАНОВИЋИ, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ НАСЕЉСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У САКАРУ И РЕГУЛИСАЊЕ ПОТОКА У ЗАСЕОКУ ШАХМАНОВИЋИ, ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК.
 8.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, КОРИШЋЕЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА И ДРУГИМ ИМОВИНСКИМ ПРАВИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК. (материјал ће бити накнадно достављен)
 9.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 10. 10.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-30.09.2019. ГОДИНЕ.
 11. 11. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 12. РАЗНО. 
          Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 471-957.

                                                              ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                             Александар Врачевић, с.р.