Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1859
Дана, 28.10.2019. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 42. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 21/18) и члана 90. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 4/19), 

С А З И В А М

29. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 05. НОВЕМБАР (УТОРАК) 2019. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч.

 

За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :   

 1.   ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 2.   ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. – 30.06.2019. ГОДИНЕ.
 3.   ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦРВЕНКАПА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА РАДНУ 2018/2019 ГОДИНУ.
 4.   ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦРВЕНКАПА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ.
 5.   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ БРОЈ 01-864/1 ОД 25.09.2019. ГОДИНЕ.
 6.   РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-30.06.2019. ГОДИНЕ 
 7.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦРВЕНКАПА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА.
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ.
 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 15. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 16. РАЗНО.

 

          Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 471-957.

                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                   Радован Тадић, с.р.