Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1423
Дана, 08.08.2019. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 42. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 21/18) и члана 90. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 4/19), 

С А З И В А М

28. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 16. АВГУСТ (ПЕТАК) 2019. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч.

За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :   

 1. ПРЕДЛОГ КОНЦЕСИОНОГ АКТА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК (материјал ће бити накнадно достављен).
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК БР.01-702/1 ОД ДАНА 06.08.2019.ГОДИНЕ (Смернице за набавку робе и услуга у овиру KfW програма и Извод из финансијске студије изводљивости за ЈКП „Дрина“, у складу са чланом 98. Пословника Скупштине општине Мали Зворник стављају се на увид код секретара Скупштине)
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ БРОЈ 01-657/2 ОД 29.07.2019. ГОДИНЕ.
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА И СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ БРОЈ 01-657/3 ОД 29.07.2019. ГОДИНЕ.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА ИЗГРАДЊУ ШЕСТ МОСТОВА НА РЕЦИ ЦРНИ РАДАЉ И ПРИСТУПНИХ САОБРАЋАЈНИЦА(материјал ће бити накнадно достављен).
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ДА СЕ НЕ ИЗРАЂУЈЕ СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ШЕСТ МОСТОВА НА РЕЦИ ЦРНИ РАДАЉ И ПРИСТУПНИХ САОБРАЋАЈНИЦА (материјал ће бити накнадно достављен).
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЕЛАБОРАТА О ОПРАВДАНОСТИ ДАВАЊА У ЗАКУП БЕЗ НАКНАДЕ ОБЈЕКАТА ”СТАРА ПИЛАНА” У ВЛАСНИШТВУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ MAYDENIM DOO MALI ZVORNIK ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УЛАГАЊА У ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДЊУ У МАЛОМ ЗВОРНИКУ  (материјал ће бити накнадно достављен).
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА У МЕСТУ МАЛИ ЗВОРНИК.
 10. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 11. РАЗНО.
 
          Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 471-957.

                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                   Радован Тадић, с.р.