Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-1214
Дана, 04.07.2019. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 42. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 21/18) и члана 90. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 4/19), 

С А З И В А М

27. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 12. ЈУЛ (ПЕТАК) 2019. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч.

За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :   

 

 1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И РУКОВОДСТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У ПЕРИОДУ ОД 01. ЈАНУАРА ДО 30. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ.
 2.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ.
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИЗМЕНУ ОДЛУКЕ О СИМБОЛИМА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 2019-2025 (комплетан материјал је у складу са чланом 98. Пословника Скупштине општине Мали Зворник објављен на интернет страници општине Мали Зворник).   Допис       Стратегија
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЕЛАБОРАТ О ОПРАВДАНОСТИ ДАВАЊА У ЗАКУП БЕЗ НАКНАДЕ ОБЈЕКАТА ”СТАРА ПИЛАНА” У ВЛАСНИШТВУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ MAYDENIM DOO MALI ZVORNIK ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УЛАГАЊА У ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДЊУ У МАЛОМ ЗВОРНИКУ (материјал ће бити накнадно достављен).
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА (материјал ће бити накнадно достављен).
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИЗНАЊИМА И НАГРАДАМА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ.
 11. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА КРАЈЊЕГ КУПЦА ЗА ОБУСТАВУ ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ.
 12. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ РАСПОДЕЛЕ И ОБРАЧУНУ ТРОШКОВА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ СА ЗАЈЕДНИЧКОГ МЕРНОГ МЕСТА.
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС НЕПОКРЕТНОСТИ У КО МАЛИ ЗВОРНИК.
 14. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 15. РАЗНО.
 
          Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 471-957.

                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                   Радован Тадић, с.р.