Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 972     
Дана, 27.05.2019. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

25. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 30. МАЈ (ЧЕТВРТАК) 2019. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :   ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ.

 1. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ.
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЕЛАБОРАТ О ОПРАВДАНОСТИ ДАВАЊА У ЗАКУП БЕЗ НАКНАДЕ ОБЈЕКАТА ”СТАРА ПИЛАНА” У ВЛАСНИШТВУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ MAYDENIM DOO MALI ZVORNIK ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУУЛАГАЊА У ПОГОН ЗА ПРОИЗВОДЊУ У МАЛОМ ЗВОРНИКУ (материјал ће бити накнадно достављен).
 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА ЗА 2018. ГОДИНУ.
 5. ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НЕАНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЕКСТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2018. ГОДИНУ.
 9. РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31-03.2019. ГОДИНЕ.
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ БРОЈ 01-388/1 ОД 14.05.2019. ГОДИНЕ.
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА И СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ БРОЈ 01-388/2 ОД 14.05.2019. ГОДИНЕ.
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА (ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ) (комплетан материјал је у складу са чланом 98. Пословника Скупштине општине Мали Зворник објављен на интернет страници општине Мали Зворник).
 13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ УСЛУГЕ ОБИЛАСКА ”ПОДЗЕМНОГ ГРАДА КАРАЂОРЂЕВИЋА” У МАЛОМ ЗВОРНИКУ, ОБИЛАСКА ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ”ЗВОРНИК” И ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ВОЖЊЕ СПЛАВОМ – КАТАМАРАНОМ ПО ЗВОРНИЧКОМ ЈЕЗЕРУ.
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЕКОНОМСКОЈ ЦЕНИ УСЛУГА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ ”17. СЕПТЕМБАР” У МАЛОМ ЗВОРНИКУ.
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”НИКОЛА ТЕСЛА” ВЕЛИКА РЕКА.
 17. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 18. РАЗНО.

          Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 471-957.

                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                   Радован Тадић, с.р.

                Образложење: У складу са чланом 96. Пословника Скупштине општине Мали Зворник којим је прописано да у ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице Скупштине, председник Скупштине може заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева. Разлог таквог поступања у овом случају је потреба доношења другог ребаланса буџета општине Мали Зворник за 2019. годину, а због хитности израде пројекта реконструкције водоводне мреже на територији општине Мали Зворник како би општина могла конкурисати код Канцеларије за јавна улагања за доделу средстава која су потребна за реконструкцију водоводне мреже.