Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 661      
Дана, 04.04.2019. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

24. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 12. АПРИЛ (ПЕТАК) 2019. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :   

 1. ДОНОШЕЊЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И РУКОВОДСТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У ПЕРИОДУ ОД 01. ЈУЛА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ.
 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ.
 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2018. ГОДИНУ  БИБЛИОТЕКЕ ”17. СЕПТЕМБАР” МАЛИ ЗВОРНИК.
 5. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ  БИБЛИОТЕКЕ ”17. СЕПТЕМБАР” МАЛИ ЗВОРНИК.
 6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ.
 7. ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, КОРИШЋЕЊУ, УПРАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА И ДРУГИМ ИМОВИНСКИМ ПРАВИМА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 10. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА КУПОВИНУ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ НА СЕЛУ.
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019 ГОДИНУ (комплетан Програм биће објављен на сајту Општине Мали Зворник).
 12. ДОНОШЕЊЕ АУТЕНТИЧНОГ ТУМАЧЕЊА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ПУТНИХ И ДРУГИХ ТРОШКОВА И ИЗГУБЉЕНЕ ЗАРАДЕ ОДБОРНИЦИМА, ЧЛАНОВИМА РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК, ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  И ПРЕДСЕДНИЦИМА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ПУТНИХ И ДРУГИХ ТРОШКОВА И НАКНАДЕ ЗА РАД ОДБОРНИЦИМА, ЧЛАНОВИМА РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК, ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ПРЕДСЕДНИЦИМА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА РАД ЧЛАНОВИМА РАДНИХ ТЕЛА И КОМИСИЈА КОЈЕ ОБРАЗУЈЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА  ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
 18. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 19. РАЗНО.

          Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 471-957.

                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                   Радован Тадић, с.р.