Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 2444       
Дана, 13.12.2018. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

23. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 19. ФЕБРУАР (УТОРАК) 2019. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :  

 

 1. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ.
 2. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ.
 3. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР 2018. ГОДИНЕ – ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ.
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА.
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАМЕНЕ И РАЗВРСТАВАЊУ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ БРОЈ 01-64/3 ОД 30.01.2019. ГОДИНЕ.
 10. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА, ПРИБАВЉАЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ.
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ РАДА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ И ПРЕСТАНКУ РАДА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК.
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА.
 16.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУДРУГОСТЕПЕНЕ  ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА.
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА.
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ДУЖНОСТИ И СЛУЖБЕНИХ АКАТА.
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 20. ДОНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЗАХТЕВУ ЗА ВРАЋАЊЕ ЗЕМЉИШТА.        
 21. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 22. РАЗНО.

          Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 471-957.

                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                   Радован Тадић, с.р.