Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 2444       
Дана, 13.12.2018. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

22. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 21. ДЕЦЕМБАР (ПЕТАК) 2018. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :  

 1. ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 2.   ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 30.09.2018. ГОДИНЕ.
 3.   ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ.
 4.   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА У СИСТЕМУ ЈАВНОГ СЕКТОРА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
 5.   ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ И ИНТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ.
 6.   РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК  ЗА 2019. ГОДИНУ.
 7.   РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О УСВАЈАЊУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА И СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ЗА 2019. ГОДИНУ .
 8.   ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ.
 9.   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА ОБАВЕЗНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ И ЗОНА ОБАВЕЗНОГ ОДРЖАВАЊА СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ.
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БЕСПОВРАТНОМ СУФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ, ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА, ПРОЦЕНТУ УЧЕШЋА И УСЛОВИМА ПОД КОЈИМ ОПШТИНЕ УЧЕСТВУЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ ОДРЖАВАЊА.
 12.  ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
 13. ПРЕДЛОГ  РЕШЕЊА О ВИСИНИ РОДИТЕЉСКОГ  ДОДАТКА.
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА И СТВАРИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИK (материјал ће бити накнадно достављен).
 15. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ (материјал ће бити накнадно достављен).
 16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ (материјал ће бити накнадно достављен).
 17. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 18. РАЗНО.

          Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 471-957.

                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                   Радован Тадић, с.р.