Republika Srbija
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK
Broj: 06- 2223       
Dana, 08.11.2018. godine
MALI ZVORNIK 

                    Na osnovu člana 43. Statuta opštine Mali Zvornik (”Sl. list opštine Mali Zvornik”, broj 5/15 – prečišćen tekst) i člana 41. i 42. Poslovnika Skupštine opštine Mali Zvornik (”Sl. list opštine Mali Zvornik”, broj 13/08), 

S A Z I V A M

21. REDOVNU  SEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE MALI ZVORNIK
ZA 13. NOVEMBAR (UTORAK) 2018. GODINE SA POČETKOM U 1000 č

Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I   R E D :  

  1. PREDLOG ODLUKE O ČETVRTIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA 2018. GODINU.
  2. PREDLOG ODLUKE O POSTAVLJANJU KABLOVSKIH INSTALACIJA NA STUBOVIMA OSVETLJENJA KOJA SU JAVNA SVOJINA OPŠTINE MALI ZVORNIK.
  3. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE MALI ZVORNIK.
  4. ODBORNIČKA PITANJA.
  5. RAZNO.            


 Obrazloženje: 
U skladu sa članom 45. Poslovnika Skupštine opštine Mali Zvornik kojim je propisano da rok za dostavljanje poziva za sednicu može biti kraći od sedam dana, izuzetno, u hitnim slučajevima, kada za to postoje opravdani razlozi, poziv za sednicu sa materijalom odbornicima se dostavlja u roku kraćem od sedam dana pre dana održavanja sednice. Razlog takvog postupanja u ovom slučaju je potreba donošenja četvrtog rebalansa budžeta opštine Mali Zvornik za 2018. godinu, s obzirom da su Opštini Mali Zvornik odobrena sredstva u iznosu od 21.600.000 dinara iz sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta Republike Srbije i da postoji potreba da se po hitnom postupku raspiše javna nabavka za adaptaciju, rekonstrukciju i sanaciju objekata koji je Opština pribavila u svojinu, kako bi se isti priveli potrebama investitora iz Turske, a sve u cilju bržeg dolaska investitora, otvaranja pogona i novog zapošljavanja

          Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti obavestite na telefon 471-957. 

                                                                       PREDSEDNIK
                                                               SKUPŠTINE OPŠTINE
                                                                   Radovan Tadić, s.r.