Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 2223       
Дана, 08.11.2018. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

21. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 13. НОВЕМБАР (УТОРАК) 2018. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч

За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :  

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЧЕТВРТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ.
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ КАБЛОВСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА СТУБОВИМА ОСВЕТЉЕЊА КОЈА СУ ЈАВНА СВОЈИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
  4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
  5. РАЗНО.            


 Образложење: 
У складу са чланом 45. Пословника Скупштине општине Мали Зворник којим је прописано да рок за достављање позива за седницу може бити краћи од седам дана, изузетно, у хитним случајевима, када за то постоје оправдани разлози, позив за седницу са материјалом одборницима се доставља у року краћем од седам дана пре дана одржавања седнице. Разлог таквог поступања у овом случају је потреба доношења четвртог ребаланса буџета општине Мали Зворник за 2018. годину, с обзиром да су Општини Мали Зворник одобрена средства у износу од 21.600.000 динара из средстава текуће буџетске резерве буџета Републике Србије и да постоји потреба да се по хитном поступку распише јавна набавка за адаптацију, реконструкцију и санацију објеката који је Општина прибавила у својину, како би се исти привели потребама инвеститора из Турске, а све у циљу бржег доласка инвеститора, отварања погона и новог запошљавања

          Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 471-957. 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                   Радован Тадић, с.р.