Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 2088       
Дана, 22.10.2018. године
МАЛИ ЗВОРНИК

 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08), 

С А З И В А М

20. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 30. ОКТОБАР (УТОРАК) 2018. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 1000 ч.

За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

1.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ.
2.  ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК И ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ (материјал ће бити накнадно достављен).
3.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦРВЕНКАПА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА РАДНУ 2017/2018 ГОДИНУ.
4.  ГОДИШШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦРВЕНКАПА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА РАДНУ 2018/2019 ГОДИНУ.
5.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
6.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
7.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
8.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА У СИСТЕМУ ЈАВНОГ СЕКТОРА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2017. ГОДИНУ.
9.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ПУТНИХ И ДРУГИХ ТРОШКОВА И ИЗГУБЉЕНЕ ЗАРАДЕ ОДБОРНИЦИМА, ЧЛАНОВИМА РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК, ЧЛАНОВИМА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ПРЕДСЕДНИЦИМА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
10.    ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УТВРЂИВАЊУВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА И ФОНДОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ.
11.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
12.  ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈКП ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК.
13.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА ЕЛЕМЕНТИМА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК (материјал ће бити накнадно достављен).
14.  ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ОДРЕЂИВАЊУ МОДЕЛА ФИНАНСИРАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПРОЈЕКТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ФИНАНСИРАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК СА ЈАВНИМ ПЛАЋАЊЕМ (материјал ће бити накнадно достављен).
15.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕЉА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
16.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ.
17.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНАКОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА.
18.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНАКОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА.
19.  ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
20.  РАЗНО.

          Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 471-957. 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                   Радован Тадић, с.р.