Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 586
Дана, 23.03.2016. године
МАЛИ ЗВОРНИК

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41., 42. и 45. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08 и 2/09), 

С А З И В А М

37. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 31. МАРТ  (ЧЕТВРТАК) 2016. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч. 

            За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :

 

 1. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА  ПРОГРАМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ.
 2. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2016. ГОДИНУ.
 3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2015. ГОДИНУ.
 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2015. ГОДИНУ  БИБЛИОТЕКЕ ”17. СЕПТЕМБАР” МАЛИ ЗВОРНИК.
 5. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ  БИБЛИОТЕКЕ ”17. СЕПТЕМБАР” МАЛИ ЗВОРНИК.
 6. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА ЗА 2015. ГОДИНУ.
 7. ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА ЗА 2016. ГОДИНУ.
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК(Одлука која се мења усвојена је на седници СО-е одржаној 17.09.2015. године и објављена у ”Сл.листу општине Мали Зворник”, број 7/15).
 11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕРОЗИВНИХ ПОДРУЧЈА И ПРОПИСИВАЊУ ПРОТИВЕРОЗИВНИХ МЕРА.
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ПРОГРАМА ОБНОВЕ МОСТОВА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК БРОЈ: 06-1393 ОД 14.07.2015. ГОДИНЕ И БРОЈ: 06-232 ОД 05.02.2016. ГОДИНЕ
 13. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ЗАШТИТУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 14. ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2016 ГОДИНУ(материјал ће бити накнадно досзављен). Линк за преузимање Годишњег програма
 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”БРАЋА РИБАР” ДОЊА БОРИНА.
 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”БРАЋА РИБАР” ДОЊА БОРИНА(материјал ће бити накнадно досзављен).
 17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ” РАДАЉ.
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ” РАДАЉ(материјал ће бити накнадно досзављен).
 19. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 20. РАЗНО.           

        Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 472-008.

                                                           ПРЕДСЕДНИК
                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                      Боривоје Радић, с.р.