Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 149
Дана, 28.01.2016. године
МАЛИ ЗВОРНИК 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 5/15 – пречишћен текст) и члана 41., 42. и 45. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08 и 2/09), 

 

С А З И В А М

36. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 05. ФЕБРУАР  (ПЕТАК) 2016. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч.
 

            За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

              1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НАСЕЉА ДОЊА ТРЕШНИЦА И АМАЈИЋ У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ НАСЕЉА ДОЊА ТРЕШНИЦА И АМАЈИЋ У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК (комплетан материјал са Планом достављен шефовима одборничких група на CD).

              2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП ГРАНОДИОРИТА ”РАВНАЈА” КОД РАДАЉА У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВРШИНСКИ КОП ГРАНОДИОРИТА ”РАВНАЈА” КОД РАДАЉА У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК (комплетан материјал са Планом достављен шефовима одборничких група на CD).

              3.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ”МОСТОВИ” У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК (комплетан материјал са Планом достављен шефовима одборничких група на CD).

              4.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНОГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА У СИСТЕМУ ЈАВНОГ СЕКТОРА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2015. ГОДИНУ.

              5.   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

              6.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2016 ГОДИНУ У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК.

              7.   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2018. ГОДИНЕ(комплетан материјал са Програмом достављен шефовима одборничких група на CD, а увид у Програм могуће је извршити на сајту Општине Мали Зворник – https://www.malizvornik.rs/dokumenta/2016/dokumenta/Program%20razvoja%20sporta%20Mali%20Zvornik.pdf  и https://www.malizvornik.rs/dokumenta/2016/dokumenta/Logicka%20matrica%20Mali%20Zvornik%20.pdf).

              8.   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СПРАТНОСТИ У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА.

              9.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ПРОГРАМА ОБНОВЕ МОСТОВА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК  БРОЈ 06-1393 ОД 14.07.2015. ГОДИНЕ.

              10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА БИБЛИОТЕКЕ ”17. СЕПТЕМБАР” МАЛИ ЗВОРНИК.

              11.   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

              12.   РАЗНО.            

        Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 472-008.

                                                           ПРЕДСЕДНИК
                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                      Боривоје Радић, с.р.